ازمون درس 9 علوم اول ابتدایی _ درس خوان

1 -میوه درخت قبلاً چه شکلی بوده است؟

پاسخ: گل یا شکوفه

2 -چه قسمتی از گیاه تبدیل به میوه میشود؟

پاسخ: گل

3 -گل بعد از تبدیل شدن به میوه چه تغییری میکند؟

پاسخ: خشک میشود و از بین میرود.

4 -دانه ها از لحاظ تعداد به چند نوع می باشند؟

پاسخ:  دو نوع

 یک دانه : زرد آلو -گیلاس -هلو

 بیش از یک دانه :هندوانه - پرتقال - سیب - خیار – گوجه فرنگی.

5 -دانه ها در کجا قرار دارند؟

پاسخ:  در درون میوه.

6 -کار دانه چیست؟

پاسخ:  اگر دانه را بکاریم گیاه جدید به وجود میآید.

7 -دانه ها از چه لحاظ با هم تفاوت دارند؟

پاسخ

- رنگ دانه 

- نرم و سفت بودن دانه

 - شکل و اندازه

- خوراکی بودن یا نبودن

- وزن دانه