درس سوم فارسی چهارم ابتدایی _ درس خوان

              معنی کلمات ، هم خانواده و مخالف درس سوم فارسی چهارم ؛ راز نشانه ها

معنی لغات ، واژگان و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد و واژگان املایی درس سوم راز نشانه ها کتاب فارسی پایه چهارم دبستان


معنی کلمات ، هم خانواده و مخالف درس سوم راز نشانه ها فارسی چهارم ابتدایی ؛ در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی لغات ، کلمات هم خانواده و کلمه های مخالف و متضاد و واژگان سخت و املایی درس 3 سوم راز نشانه ها کتاب فارسی کلاس چهارم دبستان پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.


در این بخش با معنی واژگان و لغت های مهم و جدید درس سوم راز نشانه ها کتاب فارسی کلاس چهارم ابتدایی آشنا می شوید.


معذرت خواهی: عذرخواهی
اساس: پایه، بنیان
گر: اگر
گود افتاده بود: فرو رفته بود
می لنگید: لنگ لنگان راه می رفت

خوار: حقیر
آسیاب: دستگاهی برای آرد کردن گندم
خار: تیغ
زاغک: زاغ کوچک، پرنده ای از خانواده کلاغ ها
حدس زدم: گمان کردم

قالب: قطعه، تکه
کرد آواز: شروع به آواز خواندن کرد
برگرفت: برداشت
خوش آواز: خوش صدا
روبه: روباه

پر فریب: بسیار حیله گر
نبدی : نیست
حیلت ساز: حیله گر، مکّار
مرغان: پرندگان

اندیشیدم: فکر کردم
حیات: زندگی
رد پا: جای پا
اثاث: وسایل، ابزار
قضا: سرنوشت، تقدیر

طعمه: خوردنی، خوراکی
بگشود: باز کرد
روبیک: روباه کوچک
جست: پرید
بربود: ربود، دزدید

کلمات سخت و دارای ارزش املایی درس سوم راز نشانه ها فارسی پایه چهارم

آسیاب – قهوه خانه – حاکم – چطور – علف – حدس – معذرت – هوش – حیلت – خوش خوان – طعمه – زاغک – قالب – حیلت ساز – خوش خوان – مرغان – الاغکلمات و لغت های هم خانواده درس سوم راز نشانه ها فارسی چهارم دبستان


در این بخش با لغات و کلمه های هم خانواده درس سوم راز نشانه ها کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی آشنا می شوید.

حاکم: حکم، محکوم
معذرت: عذرخواهی
فریب: فریبنده، فریبکار
حیلت: حیله گر، حیله
فهم: فهمیده، فهیملغات و واژه های مخالف و متضاد درس سوم راز نشانه ها فارسی چهارم ابتدایی


در این بخش با معنی کلمات و لغت های مخالف و متضاد درس سوم راز نشانه ها کتاب فارسی کلاس چهارم دبستان آشنا می شوید.

کور ≠ بینا
راست ≠ چپ
خوشحال ≠ ناراحت

خوب ≠ بد
کمتر ≠ بیشتر 

 برای رفتن به  درس قبل   و       و    ازمون  اینجا کلیک کنید 

منبع : wikipedia.com