درس 2 فارسی چهارم ابتدایی _ درس خوان

           متن درس دوم فارسی چهارم ابتدایی


درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها


در اوایل بهار هوا لطیف و دلنشین می شود دشت ها جامه سبز می پوشند و درختان شکوفه می دهند پرستوها این پرندگان

دوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود باز میگردند نخستین کار این مسافران از راه رسیده این است که لانه هاي سال

گذشته خود را بیابند اگر آسیب دیده باشند آنها را درست کنند و اگر آنها خراب شده باشند از نو بسازند پرستوهاي جوان

هم که سال گذشته در لانه پدر و مادر خود به سر بردند اکنون باید بکوشند تا لانه اي براي خود بسازند پرستوهاي جوان

ساختن لانه را خودشان به عهده میگیرند و بی آن که از پدر و مادرشان بیاموزند مانند آنها براي خود لانه می سازند

وقتی کار ساختن لانه به پایان رسید پرستوها تخمگذارند هر پرستو چهار تا شش تخم سفید میگذارد و دوازده روزه ي آنها

می خوابد وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند پدر و مادر با حشراتی که شکار می کنند به آنها غذا میدهند پس از

 

 

 

سه هفته جوجه ها به دنبال پدر و مادر پرواز میکنند و راه و رسم زندگی را از آنها میآموزند

پرستوها بهار و تابستان را به آسودگی به سر میبرند اما در آغاز پاییز دشواري هایی براي آنها پیش می آید در آن

هنگام حشرات کمیاب میشوند و هوا کم کم سرد میشوند پرستوها ناچار می شوند به جاهاي معتدل تري کوچ کنند

زمان کوچ آنها که فرا می رسد دسته دسته روي بامها یا سیم هاي برق جمع میشوند و به نظر میآید که به گفت و گوي

مهمی مشغول هستند خیلی زود عدهاي دیگر از راه دور میرسند و جنب و جوش آنها رفته رفته زیادتر میشود تا اینکه

یک روز صبح که از خواب برمی خیزد از پرستو ها نشانی نمی بینیم


آن وقت معلوم میشود که آنها کوچ کرده اند

در این سفر طولانی خطر هاي بسیاري وجود دارد یکی از این خطرها تغییرات هواست خطر دیگر حمله پرندگان شکاري مانند

عقاب شاهین و قرقی است این پرندگان هنگام پرواز ناگهان خود را به جمع پرستوهاي در حال پرواز می زنند و با چنگال

هاي نیرومند خود آن ها را می ربایند

با همه این خطرها بیشتر پرستوها سفر خود را به سلامت به پایان میرسانند دیده شده است که بعضی از آنها سال هاي

پی در پی کوچ کردند و پس از هر کوچ به لانه خود بازگشتهاند

دنیایی که ما درآن زندگی می کنیم شگفتی هاي فراوانی دارد یکی از این شگفتی ها بازگشت پرستوها این پرنده هاي

کوچک پس از سپري شدن زمانی دراز و


پیمودن راهی طولانی بدون اشتباه کنند دوباره به لانه پیشین خود باز می گردند چه کسی قدرت راهیابی و پیمودن این

راه طولانی را به پرستوها داده است آنها با تقویت این راه طولانی را بدون اشتباه می پیمایند این همه شگفتی زیبایی و

دانایی را چه کسی در پرستو هاي کوچک نهاده است.

                       معنی کلمات درس دوم فارسی چهارم

جامه : لباس
راه یابی : پیدا کردن مسیر
آسودگی: آرامش
بی پروا : نترس ، شجاع، بی باک
عهده : مسئولیت ، وظیفه
راه و رسم : روش
کوچ : مهاجرت
هیجان: شور وشوق
پی در پی : پیوسته ، پشت سرهم
لازم : واجب
ناچار: مجبور ، ناگریز
اصلاً: ابداً ، به هیچ وجه
دشواری : سختی
اوقات : وقت ها ، زمان ها
می ربایند: می دزدند
معتدل : نه زیاد سرد ونه زیاد گرم
همتا : مانند ، شبیه
اوایل : آغاز
جفت : زوج ، دو تا
لطیف : نرم ، ملایم
التماس کنان : اصرار کنان
برمی خیزیم : بلند می شویم
طفل : کودک ،  بچّه
پیشین : گذشته
فرصت : وقت مناسب برای کاری
نهاده است : قرار داده است.
قوی پیکر : نیرومند
سپری شدن : گذشتن
جنب وجوش : تلاش و فعالیت بسیار
نیرومند : قوی ، دارای زور وقدرت
منتظر : چشم به راه
باعث : علّت ، سبب
دل نشین : جذّاب، زیبا و قشنگ
عهده : مسئولیت
بیابند : پیدا کنند
اعتراض کرد : ایراد گرفت
شگفتی : تعجّب
شگفت زده : متعجّب
پیمودن : طی کردن ، پشت سرگذاشتن
به خاطر : برای
باز می یابد : دوباره پیدا می کند
برخاست : بلند شد
نشان : علامت ، نشانه
کمیاب : آن چه کم است
لطف : مهربانی
جست : جهید ، پرید

             کلمات مخالف و متضاد درس دوم کلاس چهارم

اوایل ≠ اواخر
طولانی ≠ کوتاه
جوان ≠ پیر
قوی ≠ ضعیف
دوست ≠ دشمن
دور ≠ نزدیک
آغاز≠ پایان
دانا ≠ نادان
غمگین ≠ شاد ، خوشحال

کمیاب ≠ زیاد
دشواری ≠ راحتی ، آسانی
سؤال ≠ پاسخ ، جواب
آهسته≠ سریع ، تند
معلوم ≠ مجهول
دراز ≠ کوتاه
بالا ≠ پایین
دراز ≠ کوتاه
لطف ≠ نامهربانی

کلمات هم خانواده درس دوم کلاس چهارم

لطیف = لطف ، لطافت
معلوم = علم ، عالِم ، معلّم
طولانی = طول ، طویل
تعجّب = عجب ، عجیب
اعتراض = معترض
غرور = مغرور
تعهّد = عهد ، عهده
جمع = مجموع ، جامع
سفر = مسافر ، مسافرت

اوقات = وقت
معتدل = عدل ، اعتدال
مشغول = شغل ، شاغل
خراب = تخریب ، مُخرِّب
عشق = عاشق ، معشوق
مهم = مهمّات ، مهمّی
لرز= لرزش
ضعیف = ضعف ، مستضعف
موقع = موقعیّت ، مواقع

              کلمات سخت املایی درس دوم فارسی چهارم

اوایل – لطیف – جامه – شکوفه – گذشته – آسیب – عهده – می گذراند – می خوابد – حشرات – راه و رسم – آغاز – معتدل – جمع – مهم – مشغول – عده ای – بر می خیزیم – معلوم – طولانی – خطرهایی – تغییرات – حمله – عقاب – قرقی – بازگشت – پرستوها – اشتباه – نهاده است – بیاموزند – گفت و گوی مهم – طفلکی – به خاطر – البته – فرصت – اعتراض – اصلا – التماس – غرور – خود پسند – خرطوم – برخاست – اوقات تلخی


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد  و  ازمون   کلیک کنید 

منبع :  wikipedia.com