درس 7 فارسی چهارم ابتدایی+متن _ درس خوان

    درس هفتم :: مهمان شهر ما

    معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم

حضور : حاضر بودن ، وجود
استقبال : پیشواز
تپش : تپیدن ، جُنبش
بی صبرانه : بی طاقت ، نا آرام
هین : بدان
رخسار : چهره
نشاط : شادی ، شوق
خروشان : پر سرو صدا
هیجان : شور وشوق
همهمه : سر وصدا
پرتوان : با قدرت ، با نیرو
انبوه : بسیار زیاد
بالاخره : سرانجام
غوغا : سروصدا
مشتاق : آرزومند
مشام : بینی
فعالیت : کوشش ، تلاش
دلهره : نگرانی
لحظه شماری : انتظارکشیدن
اندوه : غم وناراحتی
خیره شدن : نگاه به چیزی بدون برداشتن چشم
لطیف : نرم
تحسین آمیز : همراه با تعریف و تمجید
پوشش : لباس
جنبش : حرکت ، تکان
نسیم : باد ملایم

کلمات مخالف و متضاد درس هفتم کلاس چهارم

طلوع ≠ غروب
آغاز ≠ پایان
همهمه ≠ سکوت
شادی ≠ غم
تشنه ≠ سیراب
جدا ≠ مُتّصل
خواب ≠ بیداری

کلمات هم خانواده درس هفتم کلاس چهارم

مشتاق = شور ف اشتیاق
متوجّه = توجّه
صبر = صبور، صابر
مرخّص = ترخیص ، مرخصی
انتظار = منتظر
حرکت = تحرّک ، متحرّک
اشعار = شعر ، شاعر
درس = دروس ، مدرسه
ضخامت = ضخیم
لطیف = لطافت
جمعیّت = جمع ، مجموع
نظر = منظور، ناظر
فعالیت = فعّال ، فعل
حضور = حاضر
حس = احساس
لحظه = لحظات ، ملاحظه
منظّم = نظم ، تنظیم

کلمات سخت املایی درس هفتم فارسی چهارم

حضور – استقبال – نشاط – رخسار – نشاط انگیز – لحظه شماری – بالاخره – انبوه – غوغا – مرتب – مسئولان – صف های منظم – باغچه – خلاصه – منظور – لطیف – اشعه – نفوذ – می لغزد – مرخصی – طعنه – اعتنا – ضخامت – واقعاً – تپش – انتظار – فقط – حیاط – ذخیره – مشتاق – هماهنگ – اقیانوس – معنا – ذهن – زمینه –


برای رفتن به  درس قبل  و   درس بعد  و   ازمون   کلیک کنید