درس 5 فارسی چهارم ابتدایی _ درس خوان

 


                      معنی شعر های رهایی از قفس کلاس چهارم

شعر صفحه ۴۳ فارسی چهارم 👇

۱-گفت طوطی را چه خواهی ارمغان *** کارمت از خطه ی هندوستان
معنی: به طوطی گفت : سوغاتی چه میخواهی که از سرزمین هندوستان برایت بیاورم

۲-گفت آن طوطی که آن جا طوطیان *** چون ببینی ، کن ز حال ما بیان
معنی: طوطی گفت :زمانی که آن جا طوطی های دیگر را دیدی وضعیت من را برای آن ها بگو

۳- کان فلان طوطی که مشتاق شماست *** از قضای آسمان در حبس ماست
معنی: بگو که فلان طوطی که آرزوی دیدار شما را دارد از سرنوشت و تقدیر بد در اسارت ما است

شعر صفحه ۴۴ فارسی چهارم👇

۴- این چرا کردم ، چرا دادم پیام *** سوختم بیچاره را زین گفت خام
معنی: این چه کاری بود کردم ، چرا این پیغام را دادم با این سخن بیهوده و ناپخته باعث مرگ آن بیچاره شدم

۵- کرد بازرگان تجارت را تمام *** باز آمد سوی منزل شادکام
معنی: بازرگان تجارت را به پایان رساند خوشحال به سوی منزل بازگشت

۶-هر غلامی را بیاورد ارمغان *** هر کنیزک را ببخشید او نشان
معنی: به هر خدمتکاری و نوکری یک سوغاتی داد به هر خدمتکاری هدیه ای بخشید

۷-گفت طوطی ارمغان بنده کو *** آنچه گفتی آنچه دیدی باز گو
معنی: طوطی گفت پس سوغاتی من کو هر چی گفتی و دیدی را برایم تعریف کن

شعر صفحه ۴۵ فارسی چهارم👇

۸- گفت گفتم آن شکایت های تو *** با گروهی طوطیان ، همتای تو
معنی: بازرگان گفت درد دل و شکایت های تو را برای چند تا طوطی مثل خودت گفتم

۹-آن یکی طوطی ، ز دردت بوی برد *** زهره اش بدرید و لرزید و بمرد
معنی: یکی از طوطی ها دردت را فهمید ترسید و لرزید و مرد

                                معنی کلمات درس پنجم فارسی چهارم

بازرگان : تاجر
زین : از این
حبس : زندان ، بازداشت
خام : بیهوده
دلتنگ : غمگین
شادکام : خوشحال
شیرین زبان : شیرین گفتار
کنیزک : خدمتکار، زنی که بَرده شده
گران بهاء: با ارزش
نشان : علامت ، نشانه
غلام : نوکر ، خدمتکار
دریافت : دانست ، فهمید
ارمغان : هدیه ، سوغات
گریستن : گریه کردن
کارمت : که برای تو بیاورم.
بند : طناب
خظّه : سرزمین
ماجرا : اتّفاق
فالن : اشاره به شخص نامعلوم
اسیر : زندانی
مشتاق : دارای شوق ، آرزومند
کان : که آن
قضا : تقدیر ، سرنوشت
پی در پی : پشت سر هم ، متوالی
دلداری دهد : همدردی کند
سوغاتی : هدیه ، ارمغان
شکرسخن : شیرین گفتار ، شیرین سخن
بوی برد : پی برد
گنبد کبود : منظور آسمان آبی است.
زین : از این
غصّه : غم ، ناراختی
خام : نپخته
قافله : کاروان
تپید : جنبید ، حرکت کرد ، بی قرار شد
پیغام : پیام
رأس : واحد شمارش چهارپایان
بازگو کردن : سخنی را دوباره گفتن
تجارت : بازرگانی ، داد وسِتَد ، معامله
خواجه : بزرگ ، سرور ، تاجر
کول : شانه وپشت
همتا : مثل ، همانند
مرغان : پرندگان
زهره اش بدرید : ترسید
صحنه : منظره ای واقعی یا خیالی
شگفت زده : متعجّب

کلمات مخالف و متضاد درس پنجم کلاس چهارم

ثروتمند ≠ فقیر
رهایی ≠ اِسارت
اسیر ≠ آزاد
پرسش ≠ پاسخ
خام ≠ پخته
گران بهاء≠ ارزان

کلمات هم خانواده درس پنجم کلاس چهارم

لذیذ = لذّت
حبس = محبوس
شگفت زده = شگفت انگیز
مشتاق = شوق ، اشتیاق
سکوت = ساکت
وقت = اوقات
حال = احوال
تجارت = تاجر، تجّار
تعجّب = متعجّب
شاکی = شکایت
حس = احساس
عبور = عابر
اسیر = اسارت
علم = معلّم ، عالم
پیام = پیغام ، پیامبر
موضوع = اوضاع ، وضع
شرمنده = شرمسار ، شرمگین
سکوت = ساکت
امواج = موج ها

کلمات سخت املایی درس پنجم فارسی چهارم

ثروتمند – طوطی – سوغاتی – ارمغان – خطه‌ی – پیغام – صحنه – موضوع – خواجه – زهره – شکر سخن – غار – باغ وحش – باغچه – یک دفعه – مامور – غصه – اتفاقا – قاطر – حکمت – بازرگان – هندوستان – غلام – قضای روزگار – تجارت – کنیزک – لحظه ای


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون  کلیک کنید