درس چهارم علوم اول ابتدایی _ درس خوان

درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران


درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران


عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  • اهداف/ پيامد ها درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران
  • نکات و فعاليت های پيشنهادی درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران
    • فعالیت اول درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران
  • جزوه کاربرگ تصویری علوم اول ابتدایی
    • فعالیت دوم درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران
    • فعایت سوم درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

اهداف/ پيامد ها درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

در پايان اين درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
سطح ١ ويژگی رشد، حرکت و غذا خوردن و برخی از تفاوت های ظاهری يک جانور محيط اطراف خود را بيان کنند.
سطح ٢ در فهرستی سه ويژگی اصلی دو يا چند جانور را مقايسه کنند و به اين ترتيب گوناگونی جانوران را نشان دهند.
سطح ٣ جانوران را با توجه به تفاوت ها و شباهت های آنها طبقه بندی کرده و در اين طبقه بندی به گوناگونی آنها هم توجه کنند.

نکات و فعاليت های پيشنهادی درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

فعالیت اول درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

• برای اين که بتوانيد جو مورد اعتمادی ايجاد کنيد.
درحالی که در کنار دانش آموزان ايستاده ايد از آنان بخواهيد تا هر کس به
نوبت نام يک جانور را بيان کند.
يکی از جانورانی را که فکر می کنيد دانش آموزان با آن بهتر ارتباط برقرار می کنند، انتخاب کنيد
مثل:آهو، کبوتر، شير يا… به آنها بگوييد که تصور کنند من يک (آهو) هستم
به آن بگوييد: دوست داريد درباره ی من چه چيزهايی بدانيد؟
به نوبت سؤال ها را بشنويد اما پاسخ سؤال ها را بيان نکنيد.
شما می توانيد سؤال را به خود آنان برگردانيد و بخواهيد تا خودشان پاسخ دهند.
ممکن است سؤال هايی را که می پرسند پراکنده باشد مثل: آهو شب ها کجا می خوابد؟ چه غذايی می خورد؟ چند تا بچه دارد؟ و…
و هم چنين بخواهيد تا به سؤال های همديگر دقت کنند و سؤال های تکراری نپرسند.
شما هم به سؤال هايی که می پرسند با دقت و با ديد مثبت توجه کنيد.
به اين ترتيب آنها تشويق می شوند تا با ديد بازتر، سؤال های متنوع تری بپرسند.
با اجرای اين فعاليت زمينه ای مناسب برای تحقيق و بررسی درباره ی جانوری که انتخاب کرده اند فراهم می شود.فعالیت دوم درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

• يک جانور يا تصويری از جانور را در داخل جعبه ای مثل جعبه ی کفش قرار دهيد.
به طوری که از بيرون معلوم نباشد.
به دانش آموزان بگوييد سؤال هايی بپرسند که پاسخ آن فقط بله يا خير باشد
و هم چنين زمانی می توانند نام آن جانور را بيان کنند که کاملاً مطمئن شده باشند.
اگر کبوتر يا تصوير آن را در جعبه قرار داده ايد. ممکن است سؤال ها و پاسخ ها به اين ترتيب باشد:
از اندازه ی کف دست بزرگ تر است؟ بله
رنگ آن سيا ه است؟ خير
دن دان دارد؟ خير
همه ی ما آن را ديده ايم؟ بله
تخم می گذار د؟ بله
و …
چنانچه تا آخرين فرد کلاس نتوانستند به پاسخدرست برسند. شما برای شناخت جانور آنان را راهنمايی کنيد
و سپس فعاليت را از ابتدا ادامه دهيد اين فرايند تا رسيدن به پاسخ ادامه می يابد.

فعایت سوم درس چهارم علوم اول ابتدایی دنیای جانوران

• بامقوای نازک يا کاغذ، سه يا چهار کلاه نواری بهاندازه ی سر دانش آموزان تهيه کنيد
و تصوير يک جانور را بر روی هر کلاه بچسبانيد. سه يا چهار دانش آموز را انتخاب کنيد و آنها را در جلوی کلاس و روبه روی بقيه بنشانيد.
کلاه ها را بر روی سر دانش آموزان طوری قرار دهيد کهآنان متوجه نام جانوری که روی کلاه نوشته شده نشوند.
حال اين دانش آموزان را در جلوی کلاس و روبه روی بقيه بنشانيد
و از آنان بخواهيد برای حدس زدن نام جانورخود از دانش آموزان ديگر به نوبت سؤال بپرسند
اگر پاسخ بلی باشدیتوانند پرسش دیگری هم بپرسند و اگر جواب نه باشد باید منتظر نوبت بعدی بمانند.
این فعالیت زمانی تمام می شود که دانش آموزان نام جانور روی کلاه خود را حدس بزنند.برای رفتن به   درس قبل   و  درس بعد   و  ازمون   اینجا کلیک کنید