درس بیستم فارسی اول ابتدایی _ درس خوان

درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)


درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)


عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  • اهداف درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)
  •  آموزش شکل وصدای ض ض (رضا)
  • کتاب دیکته ی شب اول ابتدایی
  •  آموزش شکل وصدای ط (خاطرات انقلاب)
  • فعّاليّت های درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)
  • فعّاليّت های کتاب نگارش درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

اهداف درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

۱ آموزش صدا و نشانه های (ض ض) و(ط)
۲ تشخيص نشانه های (ض ض) و (ط) درکلمات مختلف
۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات خوانده شده
۴ اهميّت عيادت از مريض واحوال پرسی ازدوستان
۵ آشنا کردن دانش آموزان با مسجد وآداب آن
٦ آشنايی با انقلاب و شعارهای آن
٧ تقويت روحيهٔ تجليل از شهدا و امام خمينی

 آموزش شکل وصدای ض ض (رضا)

فعاليت ۱
الف) مفاهيم درس را با روش های متنوّع وخلّاق درکلاس مشخّص می کنيم وکلمات کليدی
درس مثل: حوض، وضو، رضا و مريض را روی تابلو می نويسيم.
تصويرهای پيشنهادی
۱ نمايی از مسجد
۲ پسری به مسجد وارد می شود.
۳ پسردرحال وضو گرفتن
۴ پسر درصف نماز جماعت نماز می خواند.
ب ) معلّم ازتصاوير بالابه عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.
فعّاليّت ۲: آموزگار يا يکی از دانش آموزان از روی درس می خواند و اگرلازم باشد،
بقيّه تکرار می کنند. سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيداکنند.
اين کلمات عبارت اند از: حوض، وضو، رضا و مريض آموزش شکل وصدای ط (خاطرات انقلاب)

فعّاليّت ۱
الف) مفاهيم درس را با روش های گوناگون درکلاس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس مثل
حياط، خاطرات، طولی، وطن را روی تابلو می نويسيم.
تصويرهای پيشنهادی
۱ تصويری از مردم درحال شعاردادن درخيابان و درطرف ديگر سربازانی که با تفنگ ايستاده اند.
۲ سربازانی که مشغول تيراندازی به مردم هستند.
۳ چند نفر شهيد شده اند ودرخيابان افتاده اند.
۴ شهيدان با آمبولانس به بيمارستان منتقل می شوند.
۵ معلّم از تصاوير بالا به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.
فعاليت ۲: آموزگار يا يکی ازدانش آموزان از روی درس می خواند و اگرلازم بود بقيّهتکرار می کنند.
سپس، از دانش آموزان می خواهد که شکل صدای جديد را درکلمات درس پيدا کنند.
اين کلمات عبارتند از: حياط، خاطرات، طولی، وطن

فعّاليّت های درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

۱ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس
(درک مطلب)
۱ صدای اذان از کجا به گوش می رسد؟ از بلندگوی مسجد
۲ انقلاب اسلامی در چه روزی پيروز شد؟ بيست ودوم بهمن
۲ ببين وبگو: بيان تصاويری که دارای صدای (ض ض)
و(ط) می باشند؛ مانند: حوض، طوطی، قطار، وضو
تصوير ۱ طوطی (آشنايی با پرندگان)
تصوير ۲ قطار (آشنايی با وسايل نقليه)
تصوير ۳ حوض (توجّه به اهمّيت آب، اين نعمت الهی درحفظ بهداشت و سلامتی)
تصوير ۴ وضوگرفتن (آشنايی برای نزديک تر شدن به پروردگار با نماز و مقدمات آن)
نکته: بهتر است کلمات استخراج شده ازتصاوير (توسط معلم يا دانش آموزان) روی تابلو نوشته شود.
۳ بگرد و پيدا کن: پيدا کردن کلماتی که دارای صدای (ض ض)
و (ط) هستند.
۴ به دوستانت بگو: بيان کردن اوقات اذان وآنچه مردم در ۲۲
بهمن انجام می دهند.
۱ مردم در روز بيست و دوم بهمن چه می کنند؟ جشن می گيرند، شادی می کنند و خاطرات انقلاب را می گويند.
۲ چه وقت هايی اذان می گويند؟ قبل از هر نوبت نماز
۵ بازی: نام بردن وسايل پنهان
۶ کتاب خوانی: انتخاب کتاب و خواندن آن

فعّاليّت های کتاب نگارش درس بيستم فارسی اول ابتدایی نشانه (ض) (ط)

۱ بنويس: نوشتن کلمه ها وجمله های مربوط به درس
۲ کامل کن: کامل کردن جملات ناقص و نوشتن کلمات
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصويرها و کلمات
۴ مرتّب کردن: مرتّب کردن کلمات مطرح شده و ساختن جملهٔ مناسب
۵ نوشتن: نوشتن نام تصوير
۶ پاسخ به پرسش های مطرح شده درکتاب با کمک تصوير و درک مطلببرای رفتن به  درس قبل  و   درس بعد  و   ازمون  اینجا کلیک کنید