درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی _ درس خوان

اهداف درس درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ آموزش صدا و نشانهٔ (ق ق) و (ل ل)
٢ تشخيص صدای (ق ق ) و (ل ل) در اوّل، وسط و آخر کلمات
٣ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده
٤ همکاری بين اعضای خانواده
٥ شناخت وسايل آشپزخانه و رعايت نکات ايمنی در استفاده از آنها
٦ توجّه به آداب اجتماعی (سلام)
٧ آشنايی با محل زندگی حيوانات

آموزش درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

يکی از روش های درس اوّل يا روش ابتکاری ديگرمفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای« ق ق »

١ مادر و دختری در حال چيدن سفره هستند و در آن بشقاب و قاشق م یگذارند.
٢ دختری که برای پدرش در يک سينی يک قوری و يک قندان پر از قند می آورد.
٣ کودکی در اتاق با چاقو دست خود را بريده است.
٤ پسری ميوه ها را در بشقاب می گذارد.
٥ کودکی در حال دويدن، قندانی که پر از قند است، برزمين می ريزد.

مفاهيم پيشنهادی برای طراحی جورچين مربوط به آموزش صدای« ل ل »

١ لک لک روی يک درخت بلند در کنار جويبار، لانه دارد.
٢ يک فيل با خرطوم خود آب می ريزد و خودش را می شويد. (در جنگل).
٣ ملخ بر روی شاخهٔ درختان کنار جويبار برگ می خورد و بلبل بر آن شاخه لانه دارد.
٤ بلبلی در قفس زندانی است و گريه می کند.
٥ کودکی در يک گل زار گل لاله می چيند.

فعّاليّت های درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ گوش کن و بگو: نام بردن وسايلی که صدای (ق) داشته باشند. دو کلمه که صدای (ل ل) در آنها شنيده می شود.
٢ ببين و بگو: کمک به پرنده های زخمی و مراقبت از آنها دارند.
تصوير پرنده ای که زير درخت افتاده است و امين آن را می بيند.
امين پرنده را برمی دارد و به خانه می برد تا مداوا کند.
امين با کمک خواهرش بال پرنده را می بندد و به او آب و دانه می دهند.
امين و خواهرش آزاده بعد از درمان پرنده، او را آزاد می کنند.

٣ بگرد و پيدا کن:  کلماتی که صدای« ق ق » دارند. تکرار کلماتی که صدای« ل » دارند
٤ به دوستانت بگو: کمک به افراد خانواده، بيان احساسات شخصی (اگر بال داشتی، به کجا می رفتی؟)
٥ نمايش: داستان ببين و بگو را نمايش دهيد.
٦ کتاب خوانی: بيان خلاصهٔ کتاب خوانده شده در کلاس

فعّاليّت های کتاب نگارش درس دوازدهم فارسی اول ابتدایی همکاری گل

١ بنويس: نوشتن کلم هها و جمل ههای مربوط به درس
٢ کامل کن: کامل کردن کلمات دو بخشی، نوشتن بخش و صدا در جدول
٣ جمله سازی: کامل کردن جمله ها با استفاده از تصاوير
٤ کلمه سازی: نوشتن کلماتی که آخرآنها (ل) باشد. نوشتن اسم دو جانور با« ق ق »
٥ رنگ آميزی:رنگ کردن تصاويری که صدای آخر آنها مثل هم است.


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد و   ازمون  اینجا کلیک کنید

منبع : wikipedia.com