درس بیستم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

          سوال و جواب درس بیستم هدیه های آسمان سوم

۱- با انجام دادن چه کار هایی به بهشت می رویم؟
پاسخ: راست گویی، امانتداری؛ نماز خواندن وفای به عهد، احترام به بزرگترها و انجام دستورات خداوند ما را به بهشت وارد می کند

۲-چه کار های ما را به جهنم نزدیک می کند؟
پاسخ: کار هایی مثل تهمت زدن؛ دروغ گفتن؛ دزدی کردن؛ بی احترامی به بزرگترها و ترک نماز ما را به سوی جهنم نزدیک می کند .

۳-کسانی که اعمال بد انجام دهند وارد جهنم می شوند .

۴-بهشت چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: بهشت باغ همیشه بهار است. باغی که خداوند در قرآن به انسان های نیکوکار وعده داده است. در آن هیچ غم و غصه ای وجود ندارد. هیچ  وقت پیر و بیمار نمی شوند و مومنان در آن زندگی جاویدان دارند .

چه کسانی وارد بهشت میشوند؟

پاسخ: کسانی که به خدای یکتا ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند


برای رفتن به  درس قبل    و   ازمون   اینجا کلیک کنید