درس هفدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

            سوال و جواب درس هفدهم هدیه های آسمان سوم

۱- از نظر امام صادق ع نشانه های مومنان چیست؟
پاسخ: راستگویی؛ امانتداری؛ وفای به عهد دیدار خویشاوندان ؛ مهربانی با نیازمندان

۲-دوست دارم من هم رفتاری مانند امام صادق (ع) داشته باشم بنابراین:
به نیازمندان : کمک کنم ،
با کوچکتر از خودم: با مهربانی و گذشت رفتار کنم .
دوستانم را : دوست داشته باشم و از خطا های آنان بگذرم .

۴- چند تن از امامان ما، در قبرستان بقی ع دفن شده اند؟ نام آنها را بنو یسید .
پاسخ: ۴ امام. امام حسن (ع) ؛ امام سجاد (ع) ؛ امام محمد باقر(ع) ؛ امام جعفر صادق(ع)

۵- چرا باید با نیازمندان به مهربانی رفتار کنیم؟
پاسخ: زیرا امام صادق فرمودند مهربانی با نیازمندان از نشانه های مومنان است.

۶- ۲نمونه از خصوصیات امام جعفر صادق (ع) را بازگو کن .
پاسخ: ایشان همیشه لباس ساده و تمیز می پوش یدند . به نیازمندان کمک می کردند


برای رفتن به درس قبل   و درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید