درس پانزدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

           سوال و جواب درس پانزدهم هدیه های آسمان سوم

۱-بهتر است کمک کردن به دیگران چگونه باشد؟
پاسخ: بهتر است به طور پنهانی باشد و هیچ کس متوجه آن نشود .

۲- جا های خالی را پرکن:
نام امام چهارم ….علی ابن حسین… است. نام پدر ایشان …امام حسین (ع)…. است. او …..چهارمین….. امام ما شیعیان است.
آرامگاه ایشان در ….قبرستان بقیع در مدینه…… است. نام کتابی که دعا های ایشان در آن جمعآوری شده است.…..صحیفهی سجادیه…….. است.

۳- لقب های امام چهارم علی بن الحسین (ع) را بنو یسید .
پاسخ: سجاد- ز ین العابدین.

۴-سجاد به چه معنی است؟
پاسخ: کسی که زیاد سجده می کند .

۵-زین العابدین به چه معنی است؟
پاسخ: زینت عبادت کنندگان


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون   اینجا کلیک کنید