درس سیزدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

           سوال و جواب درس سیزدهم هدیه های آسمان سوم

۱- چرا باید حجاب داشته باشیم؟
پاسخ: چون خدای مهربان به ما دستور داده است که وقتی به سن تکلیف رسیدید در برابر نامحرمان خودتان را بپوشانید و با حجاب داشته باشید.

۲- کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟
پاسخ:
محرم: عمو، برادر، خاله، عمه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، خواهر.
نا محرم: پسر دایی، پسر عمو، پسر خاله، پسرعمه، شوهرخواهر.

۳) پروانه بعد از دیدن خود در آینه چه کرد؟
پاسخ: لباس آستین بلند پوشید و با روسری گردن و موی سرش را پوشاند.

۴) ما در جواب پروانه که گفت من هم چادر بپوشم چه گفت؟

پاسخ: گفت: اگر دوست داری می توانی چادرت را هم سر کنی با چادر حجاب تو کامل تر می شود.

۵) بهترین حجاب برای دختر خانم ها چیست؟

پاسخ: چادر

۶) چرا انتخاب پروانه درست بود؟‌

پاسخ: زیرا بهترین حجاب چادر بود. چون می خواست به دستور بهترین دوست خود عمل کند.

۷) کدام محرم و کدام نامحرم (برای دختر) هستند؟

پاسخ: پسر عمو = نامحرم برای دختر
عمو و دایی و خاله و عمه = محرم برای هر دو
پسر خاله = نامحرم
شوهر خواهر = نامحرم برای دختر
پدر بزرگ = محرم برای هر دو
پسر دایی = نامحرم برای دختر
همسر برادر = نامحرم برای پسر
دختر عمو = نامحرم برای پسر

۸) چرا باید حجاب داشته باشیم؟

پاسخ: چون خدای مهربان به ما دستور داده اند که وقتی به سن تکلیف رسیدید در برابر نامحرمان خودتان را بپوشانید و با حجاب باشید.

۹) در برابر محرم لازم نیست موی سر خود را بپوشانیم.

۱۰) چند محرم را نام ببرید؟

پاسخ: خواهر – عمو – برادر – خاله – عمه – دایی – عمو – پدر – مادر – پدربزرگ – مادربزرگ

۱۱) چند نامحرم نام ببرید؟

پاسخ: پسر دایی – پسر عمو – پسر خاله – پسر عمه – شوهر خواهر


۱۲) کدام قسمت های بدن را لازم نیست از نامحرم بپوشانیم؟

پاسخ: گردی صورت – دست ها از نوک انگشتان تا مچ دست.۱۳) کدام قسمت های بدن را لازم است از نامحرم بپوشانیم؟

پاسخ: تمام بدن و موی سر به جز گردی صورت و دست ها از نوک انگشتان تا مچ دست.

۱۴) زنان بهشتی طبق آیه قرآن چگونه اند؟

پاسخ: مانند مروارید های پوشیده در صدف هستند.

۱۵) طبق آیه قرآن مانند مروارید های پوشیده در صدف هستند به چه چیزی اشاره دارد؟

پاسخ: حجاب

۱۶) چگونه می توانیم در مهمانی ها، دستورات اسلامی را رعایت کنیم؟

پاسخ: حجاب را رعایت کنیم و در مهمانی ها در صورت امکان قسمت آقایان و خانم ها از هم جدا باشد.


برای رفتن به درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید