درس دوازدهم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

             سوال و جواب درس دوازدهم هدیه های آسمان سوم

۱-چرا آن ۳ نفر تصمیم گرفته بودند به صدای قرآن خواندن پیامبر گوش دهند؟
پاسخ: چون از دیگران شنیده بودند اگر یک بار به سخنان قرآن گوش کنی، شیفته ی آن می شوی .

۲-چرا آن مرد متوجه گذشت زمان نبود؟
پاسخ: چون شنیدن آیات قرآن برای او دلنشین بود .

۳- چرا آن مرد روز های دیگر هم برای شنیدن آیات قرآن به خانه ی پیامبر رفتند؟
پاسخ: آنها حقیقتی بزرگ را در آیات قرآن یافته بودند .

۴-من هم دوست دارم قرآن بخوانم و از دستورات قرآن پیروی کنم .

۵-از پیامها و دستورات قرآنی چه نکاتی یاد میگی ریم؟
پاسخ: ۱- با پدرو مادر خود به نیکی رفتار کنم. ۲- به دیگران محبت کنم. ۳- از اشتباهات دوستانم بگذرم و آن ها را ببخشم. ۴- نعمت های خدا را شکر کنم.

۶-چرا باید آیات قرآن را بخوانیم و بفهمیم؟
پاسخ: زیرا راه درست فکرکردن را به ما می آموزد و ما را به راه راست هدایت کند


برای رفتن به درس قبل   و  درس بعد  و   ازمون اینجا کلیک کنید