درس هشتم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس هشتم هدیه های آسمان سوم

۱- عبادت به چه معنایی است؟ مثال بزنید .
پاسخ: عبادت یعنی انجام کار های خوب و شایسته ای که خداوند به ما دستور داده است. مانند اینکه: نماز بخوانیم، همیشه راست گو باشیم، به بزرگترها به خصوص پدر و مادر احترام بگذاریم. همیشه با ظلم و ظالمان مبارزه کنیم .

۲- وقتی به سن تکلیف میرسیم خدا برای کار های ما دستوراتی مشخص کرده است. نام این دستورات را بیان کنید :
پاسخ: واجب و حرام

۳-واجب را تعریف کنید . مثال بزنید .
پاسخ: کار هایی که حتماً باید انجام دهیم. مثال: نماز؛ نیکی به پدر و مادر

۴-حرام را تعریف کنید . مثال بزنید .
پاسخ: کار هایی که نباید انجام دهیم. مثال: تهمت زدن- دروغ گفتن

۵-شیوه ی درست انجام دستورات خدا را …مرجع تقلید… به شما می آموزد.

۶- جمله های درست و نادرست را مشخص کن:
الف) دختران در نه سالگی به سن تکلیف میرسند.
پاسخ: درست
ب) خانم مدیر از فاطمه خواست نامه را برای بچه ها بخواند
پاسخ: نادرست


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید