درس هفتم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

            سوال و جواب درس هفتم هدیه های آسمان سوم

۱- اگر من به جای اُویس بودم چه میکردم؟
پاسخ: من هم به قولی که به پدر و مادرم داده بودم عمل میکردم زیرا احترام به پدر و مادر واجب اس.

۲- وقتی به پدر و مادر قول میدهم باید چه بکنم؟
پاسخ: به قولم عمل کنم تا آنها از من راضی و خشنود باشند.

۳- چگونه به پدر و مادر خود نیکی میکنیم؟
پاسخ: درکار ها به پدرو مادرم کمک میکنم. به حرف های آنها گوش میدهم. همیشه به آنها احترام میگذارم.

۴- خواندن نماز در ……………………. و به صورت جماعت پاداش زیادی دارد:
پاسخ: مسجد

۵- زندگی همه ی موجودات زنده به ……………………. بستگی دارد:
. پاسخ: آب

۶- در قنوت نماز ……………………. میخوانیم
پاسخ: دعا

۷- درماه رمضان ……………………. میگیریم
پاسخ: روزه

۸- پیامبری که آتش برایش گلستان شد…………………….
پاسخ: حضرت ابراهیم (ع)

۹- ستون دین است که هر روز ۱۵ بار میخوانیم…………………….
پاسخ: نماز

۱۰-پیامبر خدا (ص) فرمود: بهشت زیر پای ………………………….. است.
پاسخ: مادران

۱۱- چرا پیامبر (ص) فرمود: «خداوند اُویس را خیلی دوست دارد»؟
پاسخ: چون اُویس به مادرش احترام میگذاشت


برای رفتن به   درس قبل  و  درس بعد  و  ازمون  اینجا کلیک کنید