درس سوم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس سوم هدیه های آسمان سوم

1- با شنیدن این کلمات به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسلام میافتید؟
عبدالله، یتیم، صحرا، آمنه، امین
پاسخ:
عبدالله: نام پدر پیامبر (ص)؛
یتیم: پیامبر قبل از به دنیا آمدن، پدرشان را از دست دادند و در شش سالگی نیز مادرشان از دنیا رفت؛
صحرا: پیامبر 4 سال اول زندگی خود را در صحرا بودند؛ آمنه: نام مادر پیامبر(ص)؛
امین: پیامبر ما به علت راست گویی و درستکاری به محمد امین معروف بودند.

2- آیه ی « فَاالله خَیْرٌ حَافِظاً وَ هُوَ أرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» با کدام سخن پیامبر در داستان «همیشه با من» ارتباط دارد؟
پاسخ: من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ میکند.

3- با خواندن هر جمله، به یاد کدام ویژگی پیامبر اسلام میافتید؟
🔸 چرا برادرانم هر روز باید سختی و خطر بیابان را تحمل کنند ولی من در سایهی خیمه استراحت کنم؟
الف) مهربان و دلسوز ✅
ب) شجاع
ج) با ادب
🔸 مادر جان! چرا من با برادرانم به صحرا نمیروم؟
گرمای بیابان سوزان است و خطر گرگ و میش مار و عقرب هم وجود دارد.
الف) خداپرست
ب) مهربان و دلسوز
ج ) شجاع✅
🔸من کسی را دارم که همیشه و همه جا با من است؟
الف) با ادب
ب) خداپرست ✅
ج) شجاع
🔸 گفت: مادر! از این گردنبند هیچ کاری بر نمیآید؟
الف) با ادب
ب) مهربان و دلسوز
ج) خداپرست ✅

4- جمله های درست و نادرست را مشخص کنید:
الف) پیامبر همیشه با همه ی مردم مهربان بود.
پاسخ: درست
پیامبر (ص) کودکی خود را در شهر گذراند.
پاسخ: نادرست

5- نام دایه ی پیامبر (ص) …………………………………… بود.
پاسخ: حلیمه

6- پیامبر (ص) از همان کودکی به …………………………… اعتقاد داشت.
پاسخ: خداوند یکتا

7- چرا دایه ی پیامبر (ص) نمی گذاشت او با برادرانش به صحرا برود؟
پاسخ: چون گرمای صحرا بسیار سوزان بود و خطر مرگ و نیش مار و عقرب وجود داشت.

8- حضرت محمد (ص) هنگام بازکردن گردن بند به دایه اش چه گفت؟
پاسخ: از این گردنبند هیچ کاری بر نمیآید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ میکنند.

9- پیامبر 4 سال اول زندگی خود را ………………………… بودند.
پاسخ: صحرا

10-چرا به پیامبر محمد امین میگفتند؟
پاسخ: پیامبر ما به علت راستگویی و درستکاری به محمد امین معروف بودند


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و ازمون   اینجا کلیک کنید