درس دوم هدیه های اسمانی سوم ابتدایی _ درس خوان

                  سوال و جواب درس دوم هدیه های آسمان سوم

1- یکی از لحظه ها برای دعا کردن ………
پاسخ: هنگام بارش باران است.

2- برای چه کسانی باید دعا کنیم؟
پاسخ: برای پدر و مادر، خواهر و برادر، معلم، همهی خویشاوندان و همسایگان و ….

3- چرا باید شکرگزار خدا باشیم؟
پاسخ: چون نعمت های فراوانی برای ما آفریده است.

4- به نظر شما بارش باران چه فایده هایی دارد؟
پاسخ: آب زمین را تامین میکند. کشاورزان زمین خود را آبیاری میکنند. هوا سالم و پاکیزه میشود.

5- چگونه میتوانیم شکرگزار نعمت های خدا باشیم؟
پاسخ: از نعمت های خداوند درست استفاده کنیم و از اسراف کردن بپرهیزیم. نماز بخوانیم


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد   و  ازمون  اینجا کلیک کنید