درس بیست و دو مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس بیست و دوم مطالعات سوم

۱- چه چیزهایی رامی توان از طریق پست از جایی به جایی دیگر فرستاد؟
پاسخ: نامه، کتاب، مجله، برخی کالاهای تجاری سبک و کم حجم و…

۲- آیا هر یک از ماموران اداره ی پست نامه های قسمت های مختلف شهر را می رسانند؟
پاسخ: خیر، در اداره پست شهرها را به مکان ها و قسمت های مختلفی تقسیم می کنند،
نامه هایی را که از شهر های دیگر می رسند ابتدا در قفسه یا کمد مخصوص به آن منطقه قرار می دهند سپس هر مامور اداره ی پست که مخصوص منطقه ای خاص می باشد نامه های منطقه ی خود را بر می دارد و به محل می برد.

۴- آیا درحال حاضر نیز مانند قدیم فقط از اداره ی پست برای رساندن نامه استفاده می کنیم ؟
پاسخ: خیر، امروزه مردم به وسیله ی رایانه در زمانی بسیار کوتاه برای یکدیگر نامه می فرستند.

۵- در قسمت ………………………… پاکت نامه باید تمبر را بچسبانیم.
پاسخ: سمت راست بالای پاکت

۶- هر خانه غیر از نشانی یک …………………… هم دارد که باید روی پاکت نما نوشته شود.
پاسخ: ( کد پستی)

۴ .پروانه می خواهد نامه ای برای برادرش که در شهری دیگر در دانشگاه درس می خواند بفرستد با شماره های ۱ ،۲ و ۳ روی تصویر مقابل نشان دهید که به ترتیب محل نوشتن آدرس خودش، آدرس برادرش و محل چسباندن تمبر کجای پاکت نامه است؟.پروانه می خواهد نامه ای برای برادرشدر قسمت سمت راست بالای پاکت پاکت نامه باید تمبر را بچسبانیم. هر خانه غیر از نشانی یک کد پستی هم دارد که باید روی پاکت نامه نوشته شود. در قسمت آدرس فرستنده پروانه باید آدرس خودش و در قسمت آدرس گیرنده پروانه باید آدرس برادرش را بنویسد.


برای رفتن به  درس قبل  و  درس بعد  و ازمون  اینجا کلیک کنید