درس چهاردهم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی _ درس خوان

                      سوال و جواب درس چهاردهم مطالعات سوم

۱- کارکردهای مختلف خانه را ذکر کنید؟
پاسخ: خانه محل امن است در خانه استراحت می کنیم و می خوابیم ، دور هم جمع می شویم و گفت و گو می کنیم و خدا را عبادت می کنیم و مشکلات خود را باهم فکری حل می کنیم و در کارها باهم مشورت می کنیم.

۲- چرا همه ی ما به خانه نیاز داریم ؟
پاسخ: چون برخی از نیازها در خانه بر طرف می شود.

۳- خانه کدام نیاز ما را بر طرف می کند؟
پاسخ: نیاز به محبت و مهربانی دیگران ، رفع گرسنگی ، همدلی و باهم بودن ، امنیت ، آرامش ، تکیه گاه غم و ناراحتی ، گفت و گو خوابیدن ، استراحت ، عبادت ، خوابیدن ، شکر گزاری و دیدن برنامه تلویزیون

۴- چرا اعضای خانواده دور هم جمع می شوند؟
پاسخ: باهم گفت و گو کنند و مشکلات هم را بر طرف کنند.


برای رفتن به  درس قبل  و درس بعد   و ازمون   اینجا کلیک کنید