درس دوازدهم و سیزدهم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

          سوالات درس دوازدهم و سیزدهم ۱۲ و ۱۳ علوم سوم دبستان

۱ .همه ی موجودات زنده برای زنده ماندن به چه چیزی نیاز دارند؟
جواب: آب، هوا، غذا

۲ .چر ا جانوران در جاهای مختلف زندگی می کنند؟
جواب: تا بتوانند نیازهایشان را به خوبی برطرف کنند.

۳ .جانوران برای …….تنفس……… به هوا نیاز دارند.

۴ .انسان ها برای تنفس در زیر آب به چه چیزی نیاز دارند؟
جواب: کپسول اکسیژن

۵ .انواع جانوران را نام ببرید.
جواب: الف) مهره داران ب) بی مهرگان

۶ .مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
جواب: ۵ گروه ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران

۷ .ماهی ها به جای شش چه چیزی دارند و از چه چیزی تنفس می کنند؟
جواب: ماهی ها به جای شش، آبشش دارند و از هوای درون آب تنفس می کنند.

۸ .انواع ماهی ها در کجا زندگی می کنند؟
جواب: در رودخانه ها، دریاها، اقیانوس ها و حتی یک تنگ کوچک آب زن دگی می کنند.

۹ .مشخصات ماهی ها را بنویسید.
جواب: بدن اغلب ماهی ها را پولک پوشانده است. پولک از بد ماهی مواظبت می کند. ماهی ها با باله هایشان در آب شنا می کنند. دم ماهی، باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند. لغزن ده بودن روی بدن ماهی به حرکت آن کمک می کند. ماهی ها با آبشش تنفس می کنند و تخم گذار هستند.

۱۰ .ماهی ها چه غذاهایی می خورند؟
جواب: از گیاهان و موادی که در دریا وجود دارد مانند جلبک، تخم قورباغه و ….. تغذیه می کنند. بعضی از ماهی ها گیاه خوار و بعضی دیگر گوشت خوار هستند.

۱۱ .چرا بدن ماهی لغزنده است؟
جواب: تا راحت تر شنا کند و از دست دشمنان فرار کند.

۱۲ .پولک بر ای بدن ماهی چه فایده ای دارد؟
جواب: از بدنش محافظت می کند.

۱۳ .دوزیستان را تعریف کنید.
جواب: به جانورانی که در نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی زندگی می کنند دوزیست می گویند.

۱۴ .نوعی ماهی در آب های جنوب کشورمان زندگی می کند که می تواند برروی آب مسافتی را بپرد، به این ماهی ...ماهی باله….. می گویند.

۱۵ .انواع دوزیستان را نام ببرید.
جواب: قورباغه، وزغ، سمندر

۱۶ .مشخصات دوزیستان را نام ببرید.
جواب: دوزیستان در جاهای مرطوب زندگی می کنند تا پوستشان همیشه مرطوب بماند. این جانوران در دوره ی نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی و در کنار آب زندگی می کنند. در آب تخم گذاری می کنند. بدن دوزیستان برهنه و لخت است و دارای پوشش ن یست. دوزیستان از جانداران کوچک، آب و حشرات تغذیه می کنند.

۱۷ .مراحل رشد قورباغه را بنویسید.
جواب: قورباغه ها در آب تخم می گذ ارند. نوزاد قورباغه مانند ماهی آبشش و باله دارد و در آب زندگی می کند. وقتی بزرگ می شود به جای باله و دم، دست و پا در می آورد و آبشش به شش تبدیل می شود. در این زمان می تواند در خشکی زندگی کند.

۱۸ .شباهت نوزاد قورباغه با ماهی را بنویسید.
جواب: نوزاد قورباغه مانند ماهی آبشش د ارد و در آب زندگی می کند. هر دو، دم و باله دارند.

۱۹ .به چه جانورانی مهره دار می گویند؟
جواب: به جانورانی که در بدن خود اسکلت و یا ستون مهره دارند، مهره داران می گویند.

۲۰ .ستون مهره در بدن جانوران چه کمکی به آنها می کند؟
جواب: بدن را محکم می کند و به بدن شکل می دهد.

۲۱ .خصوصیات خزندگ ان را بنویسید.
جواب: بعضی از خزندگان دست و پا ندارند و روی زمین می خزند. بعضی از خزندگان هم دست و پای کوچکی دارند و هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند. بدن خزندگان از پولک سخت پوشیده شده، با شش تنفس می کنند و تخم گذارند.

۲۲ .خزندگان تخم های خود را چه می کنند؟
جواب: بعضی از خزندگان تخم های خود را زیر شن و ماسه دفن می کنند تا ن وزادها به دنیا بیایند و بعضی از مارها هم روی تخم های خود حلقه می زنند.

۲۳ .انواع خزندگان را نام ببرید.
جواب: مار، الک پشت، مارمولک، سوسمار و ….

۲۴ .خصوصیات پرندگان را بنویسید.
جواب: بیشتر پرندگان پرواز می کنند. بدن پرندگان از پر پوشیده شده است. با شش تنفس می کنند و تخم گذارند. روی تخم ها می خوابند و چنگال و منقار دارند.

۲۵ .پرندگان غذای خود را با …..منقار…………. می خورند.

۲۶ .بعضی از پرندگان …….گوشت خوار………. و بعضی دیگر …….گیاه خوار……….. هستند.

۲۷ .خصوصیات پستانداران را بنویسید.
جواب: این گروه از جانوران بدنشان از مو یا پشم پوشیده شده است . بچه به دنیا می آورند و به بچه هایشان شیر می دهند و با شش تنفس می کنند.

۲۸ .انواع حرکت پستانداران را بنویسید.
جواب: ا لف) می دوند مانند بر ب) می جهند مانند خرگوش ج) پرواز می کنند مانند خفاش د) شنا می کنند مانند وال، نهنگ، دلفین

۲۹ .از پستانداران چند مورد نام ببرید.
جواب: شیر، ببر، خرگوش، فک، کانگورو، وال، خفاش، گاو، گوسفند، بز، اسب، گربه، سگ و …….


برای رفتن به   درس قبل  و  درس بعد   و   ازمون   اینجا کلیک کنید