درس یازدهم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                          سوالات درس یازدهم ۱۱ علوم سوم دبستان

۱ .انواع گیاهان دانه دار را نام ببرید.
جواب: گل دار و مخروط دار

۲ .از گیاهان مخروطی شکل چند مورد نام ببرید.
جواب: درخت کاج، درخت سرو و …..


۴ .انواع گیاهان گلدار را نام ببرید.
جواب: دو نوع.
گیاهان یک قسمتی و دو قسمتی

۵ .مشخصات گیاهان یک قسمتی را بنویسید.
جواب: ریشه افشان، برگ های دراز و باریک و تعداد گلبرگ های ۳ یا مضربی از ۳ می باشد و رگبرگ موازی د ارند.

۶ .چند نمونه گیاه یک قسمتی نام ببرید.
جواب: گندم، جو، برنج، موز، خرما

۷ .مشخصات گیاهان دوقسمتی را بنویسید.
جواب: ریشه راست، برگ پهن، تعداد گلبرگ های آنها ۴ یا ۵ یا مضربی از آنهاست و رگبرگ های منشعب دارند.

۸ .چند نمونه از گیاهان دوقسمتی را ن ام ببرید.
جواب: نخود، لوبیا، آفتاب گردان، خیار

۹ .انواع ریشه را نام ببرید
جواب: ریشه راست – ریشه افشان

۱۰ .ریشه راست چیست؟
جواب: هرگاه ریشه ی اصلی نسبت به ریشه ی فر عی رشد بیشتری داشته باشد ریشه ی راست می نامند مانند درخت سیب و لوبیا

۱۱ .ریشه ی افشان چیست؟
جواب: هر گاه ریشه ی فرعی به اندازه ی ریشه اصلی رشد داشته باشد، آن ریشه را ریشه ی افشا ن می نامند مانند گندم، برنج و ذرت

۱۲ .چند مورد از ریشه های خوراکی را نام ببرید.
جواب: هویج، چغندر، تربچه

۱۳ .ریشه ها گیاهان را در کجا نگهداری می کنند؟
جواب: در خاک

۱۴ .انواع برگ ها را نام ببرید؟
جواب: دراز و باریک، پ هن و سوزنی

۱۵ .از برگ چه گی اهانی استفاده می کنیم؟
جواب: سبزیجات، برگ درخت مو و کلم برگ

۱۶ .انواع ساقه را نام ببرید.
جواب: ساقه های نرم و علفی، ساقه های کلفت و چوبی و ساقه های زیرزمینی

۱۷ .ساقه ی زیرزمینی چیست؟
جواب: برخی ساقه ها به صورت هوایی نیستند و در زیر زمین قرار دارند، به این ساقه ها ساقه های زیرزمینی می گویند.

۱۸ .تفاوت ساقه ها را توضیح دهید.
جواب: برخی از ساقه ها مانند ساقه ی درختان کلفت و چوبی‌اند مانند درخت انار، سیب و گردو و برخی دیگر از ساقه ها نرم و علفی اند.

۱۹ .از رشد دانه چه چیزی به وجود می آید؟
جواب: از رشد دانه گیاه به وجود می آید.

۲۰ .انواع دانه را نام ببرید.
جواب: دانه ی یک قسمتی (تک لپه ای) و دانه ی دو قسمتی (دولپه ای)

۲۱ .گیاهان مخروط دار را تعریف کنید.
جواب: همه ی گیاهان گل دار نیستند مانند درخت کاج که به جای گل و میوه قسمت هایی به نام مخروط دار ند. به این گیاهان، گیاهان مخروط دار می گویند.

۲۲ .کار ساقه چیست؟
جواب: رساندن مواد غذایی از ریشه به برگ ها و میوه ها

۲۳ .کار ریشه چیست؟
جواب: گرفتن آب و مواد غذایی از خاک، محکم نگه داشتن گیاه در خاک

۲۴ .کار گل چیست؟
جواب: تولید دانه


برای رفتن به  درس قبل    و   درس بعد   و  ازمون    اینجا کلیک کنید