درس دهم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                       سوالات درس دهم ۱۰ علوم سوم دبستان

۱.انوا ع نیرو را نام ببرید.
جواب: الف) نیروهای تماسی ب) نیروهای غیرتماسی

۲ .نیروهای تماسی چیست؟
جواب: نیروهای تم اسی یعنی دست شما باید به جسمی بچسبد تا بتوانیم آن جسم را هل بدهید یا بکشید. ما در انجام این کار از ماهیچه های دست استفاده می کنیم.

۳ .نیروهای غیرتماسی چیست؟
جواب: نیروهای غیرتماسی یعنی بدون تماس با جسم آن جسم
کشیده می شود یا هل داده می شود.

۴ .دو مورد از نیروهای غیر تماسی را نام ببرید.
جواب: نیروی جاذبه یا نیروی کشش زمین و نیروی بین آهنرباها

۵ .نیروی گر انشی یا کشش زمین چیست؟
جواب: نیرویی است که کره زمین بر اجسام وارد کرده و آنها را به سمت خودش می کشد.

۶ .نیروی کشش زمین در چه کارهایی به ما کمک می کند؟
جواب: افتادن اجسام، جاری شدن آب رودخانه ها و …

۷ .جهت نیروی زمین به سمت ……..پایین……. است.

۸ .هر چه جرم جسمی بیشتر با شد نیروی کشش زمین بر آن جسم ….بیشتر….. است.

۹ .نیروی مغناطیسی چیست؟
جواب: وقتی د و جسم مانند دو قطب آهنربا یکدیگر را جذب یا دفع کند، بین آنها نیروی طبیعی، یعنی نیروی مغناطیسی وجود دارد.

۱۰ .آهنرباها دارای چند قطب هستند؟
جواب: دارای دو قطب شمال و جنوب هستند.

۱۱ .اگر دو آهنربا را رو به روی همدیگر فرار دهیم بدون اینکه با هم تماس داشته باشند به یکدیگر …….نیرو………… وارد می کنند.

۱۲ .اگر دو آهنربا را طوری مقابل هم قرار دهیم که قطب های هم نام رو به روی یکدیگر باشند یکدیگر را ……هُل می دهند …… .

۱۳ .اگر دو آهنربا را طوری مقابل هم قرار دهیم که قطب های نا هم نام ر و به روی یکدیگر باشند یکدیگر را ………جذب می کنند …….. .

۱۴ .قطب های هم نام در آهنربا یکدیگر را …..دفع می کنند……. و قطب های ناهم نام یکدیگر را ……جذب می کنند ……… .

۱۵ .در بین آهنرباها نیروی ……..کشیدن و هل دادن………. وجود دارد.

۱۶ .تفاوت جرم و وزن را توضیح دهید.
جواب: جرم مقدار ماده ای است که در یک جسم وجود دارد که همیشه مقدار آن ثابت است ولی وزن اندازه ی نیروی جاذبه ای است که زمین به جسم وارد می کند.

۱۷ .اهرم چیست؟
جواب: اهرم وسیله ای است که با آن و به کمک تکیه گاه جسمی را بلند می کنیم.اهرم چیست؟

۱۸ .سه قسمت اصلی اهرم را نام ببرید.
جواب: ۱ .قسمتی که به آن نیرو وارد می کنیم. ۲ .تکیه گاه. ۳ .قسمتی که جسم قر ار دارد.

۱۹ .اگر نیرو به تکیه گاه نزدیک تر شود جسم چه می شود؟
جواب: جسم با نیروی بیشتری به حرکت در می آید.اگر نیرو به تکیه گاه نزدیک تر شود جسم چه می شود؟

۲۰ .اگر جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود چه اتفاقی می افتد؟
جواب: جسم با نیرو ی کمتری به حرکت در می آید..اگر جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود چه اتفاقی می افتد
۲۱ .در یک ترازوی فنردار، رابطه ی بین طول فنر و جرم جسم چگونه است؟
جواب: هر چه جسم سنگین تر باشد زمین با نیروی بیشتری فنر را می کشد و در نتیجه فنر بیشتر کشیده می شود.

۲۲ .نیروی کشش زمین در چه کارهایی برای ما مزاحمت ایجاد می کند؟
جواب: وقتی که جسمی را مجبور هستیم به سمت بالا بکشیم یا هل دهیم. چون ن یروی کشش زمین به سمت پایین است و ما اگر جسمی را به سمت بالا بکشیم برخلاف جهت نیروی کشش زمین عمل می کنیم، بنابراین کار برای ما سخت می شود.


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد  و  ازمون    اینجا کلیک کنید