درس نهم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                    سوالات درس نهم ۹ علوم سوم دبستان

۱ .برای حرکت دادن یک جسم ساکن چه چیزی لازم است؟
جواب: نیرو

۲ .چه زمانی به یک جسم نیرو وارد می کنی م؟
جواب: هنگامی که جسم را می کشیم یا هل می دهیم.

۳ .نیروها باعث تغییر …….سرعت…… اجسام می شوند.

۴ .در انجام کدام کارها بر جسم نیرو وارد می کنیم؟
جواب: ۱ .بریدن قرص ن ان ۲ .پاک کردن نوشته ای با پاک کن ۳ .دوچرخه سواری و …

۵ .در مسابقه ی طناب کشی نیرو به چه صورتی به کار می رود؟
جواب: کشیدن

۶ .برای «بستن در» از نیرو به چه شکلی استفاده می کنیم؟
جواب: هل دادن

۷ .اثرهای نیرو را بنویسید.
جواب: ۱ .باعث حرکت اجسام می شود (مثل کشیدن ماشین اسباب بازی)
۲ .باعث توقف اجسام می شود (مثل گرفتن توپ توسط دروازه بان)
۳ .باعث تغییر شکل اجسام می شود (مثل خمیر بازی)
۴ .باعث تغییر جهت اجسام می شود (مثل شوت کردن توپ)

۸ .گاهی اوقات نیروی ما برای به حرکت درآوردن اج سام کافی نیست، پس چه ک نیم؟
جواب: در این مواقع از نیروی دیگران کمک می گیریم یا از ابزارهای مختلف مانند اهرم استفاده می کنیم.

۹ .برای پوشیدن جوراب از چه نیرویی استفاده می کنیم؟
جواب: ک شیدن

۱۰ .برای پوشیدن شلوار نیرو را به کدام طرف وارد می کنیم؟
جواب: بالا

۱۱ .کدام نیرو بر ما اثر دارد ولی به آن توجهی نداریم؟
جواب: نیروی کشش زمین

۱۲ .در نوشتن تکالیف مدرسه ات به چه چیزی و در کدام جهت نیرو وارد می کنیم؟
جواب: مداد – پایین

۱۳ .نیروها در چه جهاتی به جسم وارد می شوند؟
جواب: نیروها در جهت های مختلف به جسم وارد می شوند مثال اگر میخی را با چکش بکوبیم نیرو از بالا به میخ وارد شده یا اگر توپی را به بالا پرتاب کنیم نیرو از پایین به جسم وارد می شود.


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد   و   ازمون    اینجا کلیک کنید