درس هفتم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                       سوالات درس هفتم ۷ علوم سوم دبستان

۱ .برای دیدن هر جسمی به ……نور……… نیاز داریم.

۲ .منبع نور چی ست؟
جواب: اجسامی که از خود نور دارند منبع نور نامیده می شوند.

۳ .منبع نور می تواند ………طبیعی.…. یا …..…مصنوعی……….. باشد.

۴ .منبع نور طبیعی چیست؟
جواب: منبعی که به طور طبیعی از خود نور دارد مانند خورشید، ستارگان، کرم شب تاب و ……

۵ .منبع نور مصنوعی چیست؟
جواب: آنچه که ساخته ی دست بشر است مانند چراغ قوه، لامپ روشن، شمع و …….

۶ .بازتابش نور چیست؟
جواب: هنگامی که نور از منبع نور به آینه بتابد از آن بر می گردد به این عمل بازتابش نور گفته می شود.

۷ .همه ی اجسام وقتی نور به آن ها می تابد آن را …….بازتابش…… می کنند.

۸ .مسیر حرکت نور همیشه …..مستقیم……….. است.

۹ .بازتابش منظم چیست؟
جواب: وقتی نور به یک سطح صاف و صیقلی مانند آینده می تابد نور را به صورت منظم بازتاب می کند که به این کار بازتابش منظم می گوییم.

۱۰ .بازتابش نامنظم چیست؟
جواب: وقتی نور به یک سطح ناصاف و غیر صیقلی مانند آلومینیوم چروک شده می تابد بازتابش نامنظم دارد.

۱۱ .چه جسم هایی مانند آینه عمل می کنند؟
جواب: هر جسمی که بتواند نور را به صورت منظم بازتابش دهد مانند آینده عمل می کند مانند آب صاف

۱۲ .یک نمونه سطح صاف و یک نمونه سطح ناصاف و غیر صیقلی نام ببرید.
جواب: سطح صاف و صیقلی مانند آینه و سطح ن ا صاف مانند کاغذ آلومینیوم چروک

۱۳ .چرا در فصل تابستان باید از لباس های رنگ روشن استفاده کنیم؟
جواب: چون ن ور را بیشتر بازتابش می دهند و ما گرما را کمتر احساس می کنیم.

۱۴ .چرا در فصل زمستان از لباس های رنگ تیره استفاده می کنیم ؟
جواب: چون نور را بیشتر جذب می کنند و ما گرم تر می شویم.

۱۵ .انواع آینه ها را نام ببرید.
جواب: آینه ی تخت یا معمولی، آینه ی فرورفته، آینه ی برآمده

۱۶ .کاربرد آینه ی تخت یا معمولی چیست؟
جواب: این آینه در بیشتر مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد مانند خانه ها، آرایشگاه ها، آینه کاری حرم های امامان و خیلی جاهای دیگر. این آینه اندازه ی واقعی را نشان می دهد.

۱۷ .کاربرد آینه ی فرو رفته چیست؟
جواب: این آینه جسم را بزرگ تر از اندازه ی واقعی نشان می دهد. اگر جسم را از آینه دور کنیم کوچک تر و وارونه نشان می دهد و اگر جسم را به آینه نزدیک کنیم بزرگ تر و مستقیم نشان می دهد. در دندان پزشکی ها، نورافکن ها و چراغ قوه ها استفاده می شود.

۱۸ .اگر نور خورشید را به آینه ی فرورفته بتابانیم و به جای دیگری بازتابش دهیم نور چه می شود؟
جواب: نور آفتاب در یک جا جمع می شود.

۱۹ .برای ساختن کوره ی خورشیدی از …..اینه فرو رفته …… استفاده می کنند.

۲۰ .کاربرد آینه ی برآمده چیست؟
جواب: این آینه جسم را کوچک تر از اندازه ی واقعی نشان می دهد. در آینه‌ی اتومبیل، سر پیچ جاده ها و پارکینگ های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۱ .ما چگونه اجسام را می بینیم؟
جواب: وقتی نور از منبع نور به جسم می تابد و بازتاب آن وارد چشم می شود ما می توانیم اجسام را ببینیم.

۲۲ .شرایط دیدن اجسام را نام ببرید.
جواب: ۱ .نور به اندازه ی کافی بتابد.
۲ .نور به جسم برخورد کند و مانعی وجود ندا شته باشد.
۳ .نور پس از برخورد از جسم، به چشم ما برسد.
۴ .چشم ما سالم و باز باشد.

۲۳ .چشم زیر دریایی از چه چیزی تشکیل شده است؟
جواب: چشم زیر دریایی از دو آینه ی موازی که به طور سر و ته مقابل هم قرار گرفته اند ساخته می شود.

۲۴ .چگونه می توانیم اجسامی که پشت سر ما هستند را ببینیم؟
جواب: با استفاده از یک آینه ی تخت


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و   ازمون    اینجا کلیک کنید