درس پنجم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                         سوالات درس پنجم ۵ علوم سوم دبستان

۱ .چرخه ی آب چیست؟
جواب: گرمای خورشید باعث بخار شدن آب دریاها می شود. بخار آب هنگام بالا رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود. اگر ابرها به اندازه ی کافی سرد شوند و از آنها باران و برف ببارد، به این جریان آب در طبیعت، چرخه ی آب می گویند.

۲ .علت شوری آب دریاها چیست؟
جواب: اگر رودها هنگام رفتن به دریا از زمین های شور عبور کنند نمک را با خودشان به طر ف دریا می برند و آب دریا را هم شور می کنند.

۳ .آب ها جای بیشتری را در روی زمین گرفته اند یا خشکی ها؟
جواب: آب ها

۴ .دریاهای بسیار بزرگ را چه می نامند؟
جواب: اقیانوس

۵ .از آب ها چه استفاده ای می کنند؟
جواب: برای آشامیدن، کشاورزی، شست و شو و ….

۶ .چرا آب دریا برای آشامیدن، کشاورزی و شست و شو مناسب نیست؟
جواب: چون شور است

۷ .ما و بسیاری از موجودات زنده ی دیگر به ….آب.…… نیاز داریم.

۸ .آب دریا شور است پس چرا وقتی این آب ها بخار می شوند و دوباره به زمین بر می گردند، شور نیستند؟
جواب: چون نمک حل شده درون آب ها، همراه با آب بخار نمی شوند.

۹ .در روزهای آفتابی تبخیر آب دریا سریع تر است یا در روزهای ابری؟ چرا؟
جواب: در روزهای آفتابی سریع تر و بیشتر است. چون گرمای خورشید مستقیما به سطح آب می خورد و باعث تبخیر مستقیم آب می شود.

۱۰ .چند قسمت از آب های روی زمین شیرین هستند؟
جواب: سه قسمت از صد قسمت

۱۱ .دو پارچه خیس را یکی در جلوی آفتاب و دیگری را در سایه می گذاریم. کدام یک زودتر خشک می شود؟ چرا؟
جواب: پارچه ای که جلوی آفتاب است چون نور خورشید باعث تبخیر آب درون پارچه می شود.

۱۲ .ابرها چگونه جابه جا می شوند؟
جواب: باد آنها را جابه جا می کند.

۱۳ .ابر چگونه تشکیل می شود؟
جواب: از بخار آب، ابر درست می شود

۱۴ .ماده ای را نام ببرید که در طبیعت به سه حالت دیده می شود؟
جواب: آب که در حالت عادی مایع است در حالت جامد به صورت یخ و در حالت گاز به صورت بخار است.

۱۵ .انواع ابرها را نام ببرید.
جواب: ابر پنبه ای که در هوای خوب در آسمان دیده می شود و بارندگی آن به شکل رگبار است. ابر لایه ای که نشان دهنده هوای بارانی است.

۱۶ .چند راه عملی برای صرفه جویی در مصرف آب پیشنهاد دهید.
جواب: الف) موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذاریم.
ب) هنگام استحمام شیر آب را به طور پیوسته باز نگذاریم.
ج) حداالمکان از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز استفاده نکنیم.
د) تمام شلنگ ها، اتصاالت و شیرها را مرتب کنترل کنیم تا از نشتی آب جلوگیری شود.
هـ) به جای شستن اتومبیل با شلنگ آب، از سطل آب استفاده کنید.


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد  و  ازمون   اینجا کلیک کنید