درس چهارم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                      سوالات درس چهارم ۴ علوم سوم دبستان

۱ .ماده چیست؟
جواب: بیشتر آنچه که در اطراف ما هست ماده نام دارد.

۲ .هر ماده ای که در اطراف ما قرار دارد دارای چه چیزی است؟
جواب: حجم و جرم

۳ .جرم چیست ؟
جواب: مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی هر جسم را جرم جسم می گویند

۴ .جرم اجسام را با وسیله ای به نام ……..ترازو……. اندازه گیری می کنند.

۵ .انواع ترازو را نام ببرید.
جواب: ترازوی دوکفه ای – ترازوی آشپزخامه – ترازوی عقربه ای – ترازوی دیجیتالی

۶ .جرم اجسام را با واحد ………کیلوگرم.…… اندازه گیری می کنند و واحد اندازه گیری اجسام بسیار سنگین ….تن…… است.

۷ .هر کیلوگرم برابر چند گرم است؟
جواب: هر کیلو برابر هزار گرم است

۸ .جرم موادی که کوچک هستند یا مقدار کمتری از یک کیلوگرم هستند را با واحدی به نام ……گرم……… بیان می کنند.

۹ .جرم اجسام با ….تغییر حالت و خرد کردن ……… تغییری نمی کند.

۱۰ .حجم چیست؟
جواب: به مقدار جایی که اجسام می گیرند، حجم گفته می شود.

۱۱ .هر ماده ای که در اطراف ماست دارای حجم و جرم است. یعنی چه؟
جواب: یعنی هم جایی را اشغال می کند و هم از موادی تشکیل شده است.

۱۲ .واحد اندازه گیری حجم مایعات ……..لیتر.……. است.

۱۳ .حجم مایعات را با چه ظروفی اندازه گیری می کنند؟
جواب: با ظرو فی که اندازه ی مشخصی دارند

۱۴ .جرم مواد جامد از مواد مایع …بیشتر…….. و جرم مواد مایع از گاز ….بیشتر…… است.

۱۵ …..حجم.…… .اجسام تغییر می کند ولی …...جرم…….. آنها همیشه ثابت می ماند.

۱۶ .گاهی مواقع می توان برای جمع آوری اطلاعات به جای جدول از …….نمودار…… استفاده کرد.


برای رفتن به  درس قبل  و   درس بعد   و   ازمون   اینجا کلیک کیند