درس سوم علوم سوم ابتدایی _ درس خوان

                    سوالات درس سوم ۳ علوم سوم دبستان

۱ .ماده چیست؟
جواب: بیشتر آنچه که در اطراف ما هست ماده نام دارد.

۲ .سه حالت ماده را نام ببرید.
جواب: جامد – مایع – گاز

۳ .حباب هایی که از آب و صابون ساخته اید از چه چیزی پر شده اند؟
جواب: از هوا

۴ .چرا هنگام باد کردن بادکنک اندازه ی آن به تدریج بزرگتر می شود؟
جواب: زیرا با فوت کردن بادکنک هوای بیشتری وارد آن می کنیم.

۵ .گاز چیست؟
جواب: به موادی مانند هوا که در همه جای ظرف پخش می شوند، گاز می گویند.

۶ .همه ی گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به …....هوا.……. نیاز دارند.

۷ ….هوا..…. .مهم ترین گازی است که در اطراف ماست و رنگ و بو ندارد.

۸ .برای غواصّی در زیر آب و تنفس بیماران در بیمارستان از گاز …….اکسیژن….، برای خاموش کردن آتش از گاز …کربن دی اکسید……. و اجاق گاز با کمک گاز …..متان……. روشن می شود.

۹ .گاز پر ارزش اکسیژن توسط ………...گیاهان.…….. تولید می شود.

۱۰ .مواد همیشه به یک حالت باقی …...نمی مانند…… .

۱۱ .دو مورد از موارد استفاده ی گاز را بنویسید.
جواب: پختن غذا و تنفس

۱۲ .برای تبدیل جامد به مایع به …....گرما..… و برای تبدیل مایع به جامد به …....سرما………. نیاز داریم.

۱۳ .چه چیزی باعث تغییر حالت مواد می شود؟
جواب: گرما و سرما

۱۴ .چرا ما هوا را نمی بینیم؟                                            بینا*موس کپی نکن
جواب: چون این ماده رنگ ندارد

۱۵ .ذوب شدن چیست؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت مایع در اثر گرما را ذوب می نامند مانند ذوب شدن برف، یخ، آهن، شکالت و بستنی

۱۶ .انجماد چیست؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت جامد در اثر سرما را انجماد می نامند مانند یخ بستن آب درون یخچال

۱۷ .تبخیر چیست؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت گاز در اثر گرما را تبخیر می گویند. مانند بخار شدن آب درون کتری یا تبخیر آب غذا روی شعله ی گاز

۱۸ …..آب.….. .می تواند به هر سه حالت جامد، مایع و گاز در طبیعت دیده می شود.

۱۹.میعان چیست؟
جواب: تبدیل یک ماده از حالت گاز به مایع در اثر سرما را میعان می نامند. مانند تشکیل قطرات آب برروی پارچ آب سرد

۲۰ .ویژگی های جامد، مایع و گاز را توضیح دهید.
جواب: مواد جامد حجم و شکل ثابتی دارند، اما مواد مایع شکل ظرفی را که در آن ریخته می شوند به خود می گیرند و در کف ظرف پخش می شوند. گازها هم شکل معینی ندارند و در هر جایی باشند تمام ظرف را پر می کنند.


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد   و   ازمون   اینجا کلیک کنید