فصل اول ریاضی سوم ابتدایی _ درس خوان

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

                           فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

 • فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی
  • الگوی عددی
  • الگوي هندسی
 • درس اول شمارش چند تا چند تا ریاضی سوم
  • درس دوم ماشینهای ورودی – خروجی ریاضی سوم
  • درس سوم ساعت سه بعدازظهر ریاضی سوم
  • درس چهارم الگوهای متقارن ریاضی سوم

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

هدف: آموزش حل مسئله با راهبرد الگویابی
پیدا کردن الگوها و درواقع الگویابی یکی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است.
در این مسئله ها مابین عدد یا شکل ها رابطه ای وجود داردکه شما باید این رابطه ها را پیدا کنید.

الگوی عددی

به مجموعه ی از اعداد که بین آن ها یک رابطه ي ریاضی وجود داشته باشد، یک الگوي عددي می گویند

الگوي هندسی

به مجموعه ی از اشکال که بین آن ها یک رابطه ي ریاضی وجود داشته باشد، یک الگوي هندسی می گویند با تبدیل الگوي هندسی به الگوي عددي می توانیم شکل هاي بعدی را بدست آوریم .

فصل اول الگو ریاضی سوم ابتدایی

نکته: برای پیدا کردن الگوی بین شکل ها می توانید در هر شکل ، شکل قبلی را پیدا کرده و دور آن راخط بکشید تا تغییرات معلوم شود.
بعضی مواقع برای پیدا کردن رابطه بین عددها در مسئله می توانید از جدول نظام دار استفاده کنید تا به پاسخ ها برسید.
مثال: گل فروشی هر شاخه گل رز را ۱۰۰ تومان م یخرد و ۲۰۰ تومان می فروشد. با کامل کردن جدول سود شاخه گل را حساب کنید .
۱۰۰= ۱۰۰- ۲۰۰ سود یک شاخه گل

                      درس اول شمارش چند تا چند تا ریاضی سوم

هدف: شمارش چند تا چند تا
برای شمارش اشکال می توانید آن ها را به شکل های مختلف دسته بندی کنید و آنها را بشمارید. سریع ترین راه برای پیدا کردن جواب الگوهای شکلی، دسته بندی ۵ یا ۱۰ تایی است.
مثال:
تعداد مربع های کوچک شکل زیر را به چند صورت می توان به دست آورد.

درس اول شمارش چند تا چند تا ریاضی سوم

درس دوم ماشینهای ورودی – خروجی ریاضی سوم

هدف: درک ماشین ورودی- خروجی و استفاده از آن در محاسبات
کار ماشین ورودی – خروجی این است که هر عددی وارد این ماشین شود با عدد داخل ماشین جمع یا تفریق شده و جواب از آن خارج می شود.
هرگاه علامت عدد ثابت روی ماشین (+) باشد ورودی با عدد ثابت داخل ماشین جمع می شود. و هرگاه علامت (-) باشد عدد ثابت از ورودی کم می شود.
نکته
هرگاه علامت عدد ثابت (+) باشد با کم کردن آن عدد از عدد خروجی، عدد ورودی به دست می آید.
می توانید از ماشین حساب استفاده کنید.

                        درس سوم ساعت سه بعدازظهر ریاضی سوم

اهداف: آشنایی با خواندن ساعت در بعدازظهر
یک شبانه روز ۲۴ ساعت است. بعد از ساعت ۱۲ ظهر ساعت ها را ساعت بعدازظهر
می خوانیم: ۱ بعدازظهر، ۲ بعدازظهر
برای خواندن رسمی ساعت ها در بعدازظهر، ساعت مورد نظر را با عدد ۱۲ جمع می کنیم.
۱بعدازظهر ۱۳ = ۱+ ۱۲
۸ بعدازظهر ۲۰ = ۸+ ۱۲
مثال: برنامه کودک ساعت ۱۷ از تلویزیون پخش م یشود یعنی ساعت ………………
بعدازظهر.
۱۷-۱۲=۵

                    درس چهارم الگوهای متقارن ریاضی سوم

اهداف: شمارش با الگوهای متقارن
اگر یک شکل متقارن (شکلی که خط تقارن دارد) را از روی خط تقارن تا کنید دو نیمه ی آن مثل هم هستند و م یتوانند به طور کامل یکدیگر را بپوشانند.
می توان برای شمارش مربعها، مربعهای کوچک یک طرف را بشمارید و با توجه به خط تقارن ( دوقسمتی- چهارقسمتی) تعداد کل مربعها را به دست آورید.


برای رفتن به   درس بعد      و   ازمون    اینجا کلیک کنید