درس هفدهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس هفدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

 

درس هفدهم ::

                         معنی کلمات درس هفدهم فارسی سوم


می جهید: می پرید
عظیم: بزرگ
آفرینش: آفریدن – خلقت
فضایی: مربوط به فضا
لیز خورد: سرخورد –  لغزید
لغزنده: لیز
عنکبوت: نوعی حشره که تار می تند
شگفتی: تعجب
محافظت: مواظبت کردن – نگهداری – مراقبت
شگفت انگیز: عجیب
حمد: ستایش – شکرگزاری – ستودن
کردگار: خداوند –  آفریدگار
باب: بخش – گونه – قسمت
توفیق: موفقیت
اشتیاق: شوق و علاقه
بی نهایت: بی پایان
شادمان: خوش حال
آراسته اند: آرایش کرده اند- زیبا و مرتب کرده اند
نورافشانی: چراغانی کردن – پرنور کردن فضا و محیط

                      مخالف کلمات درس هفدهم فارسی سوم

شب≠ روز
پر≠ خالی
کوچک≠ بزرگ
شادمان≠ غمگین
تابستان≠ زمس تان
فریاد≠ سکوت
وصل کردن≠ جدا کردن
هرگز≠ همیشه

                     کلمات هم خانواده درس ۱۷ فارسی سوم

شکل: اشکال: تشکیل
احوال: حال: حالا
عظیم: عظمت: تعظیم
معمولا: معمولی: معمول
وسیع: وسعت: واسع
اشتیاق: شوق

                         معنی کلمات شعر نیایش فارسی سوم

باب: بخش، گونه، قسمت
توفیق: موفّقیت
حَمد: ستایش، شکرگزاری، ستودن
کردگار: خداوند، آفریدگار
نیایش: دعا، پرستش خداوند

برای رفتن به  درس قبل   و  ازمون   اینجا کلیک کنید