درس شانزدهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس شانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس شانزدهم ::

                     معنی کلمات درس شانزدهم  فارسی سوم

غرش: صدای بلند و ترسناک
زوزه: صدای بعضی از حیوانات
حاشیه: کناره – گوشه
گسترده: وسیع – بزرگ
ویران: خراب
فراهم: آماده
آغاز: شروع
مواد سمی: موادی که به بدن ضرر می رسانند
آب تنی: شست و شوی بدن در آب – شنا
مژده: خبر خوب
کمین کردن: پنهان شدن در جایی برای حمله ی ناگهانی
اکسیژن: گازی در هوا که برای زنده ماندن موجودات زنده لازم است
کرگدن: جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و با یک یا دو شاخ روی پوزه

                     مخالف کلمات درس شانزدهم فارسی سوم

سکوت≠ فریاد – همهمه
زیبا≠ زشت
شاید≠ حتما
تند≠ آهسته
آغاز≠ پایان
دور≠ نزدیک
مشغول≠ بیکار
نسیم≠ توفان
ویران≠ آباد
آینده≠ گذشته
فایده≠ ضرر
حاشیه≠ مرکز – وسط
معلوم≠ نامعلوم – نامشخص

                        کلمات هم خانواده درس ۱۶ فارسی سوم

رقیب: رقابت
مشغول: اشغال: شغل

 


برای رفتن به   درس قبل    و   درس بعد      و     ازمون    اینجا کلیک کنید