درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس چهاردهم :: ایران آباد

                      معنی کلمات درس ایران آباد فارسی سوم

ملی: مربوط به همه ی مردم یک کشور
نخست: آغاز – ابتدا
سربلندی: احساس افتخار داشتن
رزمنده: جنگجو – مبارز
همبستگی: همراهی – همدلی – اتحاد
دلاورانه: شجاعانه
قل خوردن: غلتیدن – چرخیدن د ور خود روی زمین
مرزنشینان: کسانی که در مناطق مرز ی کشور زندگی می کنند .
حلوا: نوعی خوراکی که به وسیله ی آرد و روغن و شکر تهیه می شود
دفاع: نگهداری و محافظت – تلاش برای حفظ خود در برابر دشمن – نگهبانی و مراقبت

                   مخالف کلمات درس چهاردهم فارسی سوم

اصلی≠ فرعی
باارزش≠ بی ارزش
با اهمیت≠ بی اهمیت
گذشته≠ اینده
خوش حالی≠ ناراحتی
آباد≠ خراب
گروهی≠ فردی
شجاعانه≠ بزدلانه
جلو≠ عقب

                      کلمات هم خانواده درس ۱۴ فارسی سوم

رسم: رسوم: مرسوم
نظر: ناظر: منظور: نظارت: مناظره: انتظار: منتظر
بحث: مبحث
مشورت: مشاور: مشاوره
درس: تدریس:  دروس: مدرس
مختلف : اختلاف: خلاف
مقدس: قدس: قداست
عمل: عامل: معامله
معروف: عارف: تعریف: عرف: عر فان
مناطق: منطقه
اتحاد: متحد
صنعت: صنایع
حفظ: حفاظت: محافظ: محافظت: حافظ: محفوظ: حفاظ

 


برای رفتن به  درس قبل    و   درس بعد    و  ازمون  اینجا کلیک کنید