درس دوازدهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس دوازدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس دوازدهم :: ایران عزیز

                             معنی صفحه ۹۴ فارسی سوم

۱- آه ایران عزیز! سرزمین زرخیز! تو چه زیبا هستی! چه فریبا هستی!
معنی: ای ایران عزیز! ای سرزمین پر از نعمت و برکت. تو بسیار زیبا هستی

۲- از دو سو بر دریا/ راه خود باز کنی / سر به دریا زده ای / پا به دریا کردی / توی دریاهایت /
معنی: از شمال و جنوب به دریا راه داری مثل اینکه سر و پای خودت را درون آب کرده ای.

۳- هست نعمت بسیار / توی دریای خزر / یا که در آب خلیج / که بود نام دل انگیزش فارس /نام زیبای مقدس که برازنده تر از هر نامی است / تا جهان باقی و دریا و خلیجی باقیست
معنی: در دریای خزر و خلیج فارس نعمت های فراوانی وجود دارد. ن ام این خلیج مقدس است و تا دنیا باقی است نام خلیج فارس نیز می ماند

۴-آه ایران عزیز!/ داده ای جای در آغوش خود این مردم / مردمی خوب مردمی خوب و صبور/ عاشق میهن خود/ عاشق کشور ایران عزیز/
معنی: ی ایران عزیز! در سرزمین تو مردمی خوب و باحوصله زندگی می کنند که عاشق کشور و سرزمین حاصلخیز خود هستند.

                             معنی صفحه ۹۵ فارسی سوم

۵-سرزمین زرخیز!/ سرزمینی که به فرهنگ جهان خدمت کرد / به هنر رونق داد / علم و دانش گسترد / مولوی، سعدی و حافظ پرورد/ زاد فردوسی را/ زاد و پرورد به دامن خیام/ زاد بیرونی را، بوعلی سینا را
معنی: در این سرزمین پربرکت، شاعرانی مانند مولوی، سعدی، حافظ و فردوسی و دانشمندانی مانند خیام، ابوریحا ن بیرونی و بوعلی سینا به هنر رونق دادند و علم و دانش را در جهان گسترش دادند.

۶- این زمین پاکان / زادگاه مردان/ خاک پاک ایران / که همه چشم طمع دوخته اند / به همه نعمت هاش با دهان های حریص
معنی: این زمین پاک، زادگاه مردمان بزرگ است. به نعمت هایش و به خاک پاک ایران، دشمنان چشم
طمع دوخته اند.

۷- که اگر خواب بمانیم ز ما می گیرند/ می ربایند به زور/ آنچه داریم و برای خود ماست / مال ما یک یک ایرانی هاست / نهراسیم برای حفظت / ز خطر یا مشکل
معنی: اگر ما غافل شویم، هر آنچه را که داریم و برای تک تک ایرانی هاست، دشمنان با حرص و طمعشان ، آنها را از ما می دزدند . ما برای حفظ خاکی که زادگاه ما است از هیچ خطر و یا مشکلی ترس نداریم.

۸-  آه ایران عزیز!/ سرزمین زرخیز!/ تو چه زیبا هستی!/ چه فریبا هستی!
معنی: ای ایران عزیز، تو سرزمینی هستی که پر از برکت است. تو بسیار زیبا و فریبنده هستی!

                    معنی کلمات درس ایران عزیز فارسی سوم

می ربایند: می دزدند
فریبا: بسیار زیبا
نهراسیم: نترسیم
خلیج: پیش رفتگی نسبتا وسیع آب در خشکی
دل انگیز: خوب و زیبا
برازنده: مناسب – شایسته
رونق: رواج – فعالیت مفید در کار
گسترد: پهن کرد
پرورد: پرورش داد
زادگاه: محل تولد
طمع: حرص – زیاده خواهی
حریص: طمع کار
زرخیز: دارای خاک حاصلخیز و معدن های با ارزش

                     مخالف کلمات درس دوازدهم فارسی سوم

صبور≠ عجول
حریص≠ قانع
رونق≠ کسادی
زیبا≠ زشت
باز≠ بسته
هست≠ نیست
خوب≠ بد
عزیز≠ ذلیل

                          کلمات هم خانواده درس ۱۲ فارسی سوم

عزیز: عزت
مقدس: قدس: قداست
صبور: صبر: ص ابر
عاشق: عشق: معشوق
حریص: حرص
دانش: دانشمند: دانشگاه: دانش آموز
خطر: اخطار
حافظ: حفظ: محافظت: محافظ
خدمت: خادم
نعمت: نعیم: انعام

  


برای رفتن به  درس قبل     و    درس بعد    و   ازمون    اینجا کلیک کنید