درس یازدهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس یازدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)


 

درس یازدهم :: نویسنده بزرگ

به حاتم طایی گفتند: »کسی را از خودت بخشنده تر دیدی یا درباره ش شنیدی؟« گفت: »بله یک روز برای فرمانروایان عرب چهل شتر قربانی کرده بودن تا با آن غذا درست کنند و خودم برای انجام کاری به صحرا رفته بودم. یک مرد خارکن را دیدم که مقداری خار جمع کرده بود و بر پشت خودش گذاشته بود.« به او گفتم: »چرا به مهمان ی حاتم نمی روی؟ افراد زیادی دور سفره ی او جمع شده ا ن د؟«( او به افراد زیادی غذا می دهد)

آن مرد پاسخ داد: «هر کسی که حاصل تالش و کار خود را بخورد، محتاج کس دیگری نمی شود. حتی اگر آن شخص حاتم طایی (بخشنده) باشد.»  من او را باگذشت تر و جوانمرد تر از خودم دیدم.

                       معنی کلمات درس نویسنده بزرگ فارسی سوم

حاتم طایی: شخصی که به بخشندگی مشهور بود
 آرامگاه: قبر، مزار، محل آرامش
به حاجتی: برای کاری
امرا: جمع امیران، فرمانروایان
امرای عرب را: برای فرمانروایان عرب
خارکن: کسی که کارش کندن خار است
فراهم نهاده: آماده کرده
بزرگ همت تر: باگذشت تر و بخشنده تر
سماط: سفره
پشته: تپه، توده
جوان مردی: بخشندگی، مردانگی
حاجت: نیاز، احتیاج
خلق: آفرینش ،مردم
آرامش: آرام بودن، آسودگی
آثذار: جمع اثر، نشانه ها
احادیث: جمع حدیث، سخنان پیامبران و امامان
گرد آمدن: جمع شدن
هراسان: ترسناک، بیمناک
خلیفه: جانشین، نماینده
حفظ: نگهبانی – نگهداری
مژده: خبر خوب

زیارت: دیدار کردن از آرامگاه های امامان و بزرگان دین و مکان های مقدس
حکایت: سخن کوتاهی که شامل پند و اندرز باشد
خواب گزار: کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد

                      مخالف کلمات درس یازدهم فارسی سوم

جوانمردی≠ ناجوانمردی
کامل≠ ناقص
بیشتر≠ کمتر
با ارزش≠ بی ارزش

                         کلمات هم خانواده درس ۱۱ فارسی سوم

احادیث: حدیث: محدثه
حاصل: محصول: محصل: حصول: تحصیل
کامل: تکمیل: کمال: مکمل
افتخار: فاخر: فخر: مفتخر
امرا: امر: امیران
خلق: خالق: خلقت: مخلوق
عمل: عامل: عملیات: معامله
شعر: شاعر: مشاعره
سفر: مسافرت: سفیر: سفارت

برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و  ازمون    اینجا کلیک کنید