درس دهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس دهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)


درس دهم :: یار مهربان

                   معنی کلمات درس یار مهربان فارسی سوم

مراقب: نگهبان – مواظب
گشوده ای: باز کرده ای
آزرده: ناراحت
اغلب: بیشتر
صفا: صمیمیت –  پاکی
دوش: شانه ی انسان – کِِتف
معمولاً: بیشتر وقت ها
موضوع: آنچه درباره ی آن گفت و گو می شود
نغمه: سرود، صدای خوش
آسیب: صدمه
لذّت: حالت خوشایند و خوب

                        مخالف کلمات درس دهم فارسی سوم

نزدیک≠ دور
خیالی≠ واقعی
دوستی≠ دشمنی
باسواد≠ بی سواد
آشنا≠ غریب
سواره≠ پیاده
گشوده≠ بسته

                      کلمات هم خانواده درس ۱۰ فارسی سوم

اغلب: غالب: غلبه: مغلوب
خلاص: اخلاص: خلوص
مراقب: مراقبت
ضربان: ضربه

 


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد    و   ازمون  اینجا کلیک کنید