درس نهم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس نهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)
درس نهم :: بوی نرگس

                     معنی کلمات درس بوی نرگس فارسی سوم

نغمه: صدای خوش – سرود
چشم نواز: زیبا – قشنگ
خیره شدن: با دقت نگاه کردن
زلال: روشن و صاف
فروغ: روشنایی – نور –  پرتو
سرحال: شاد – بانشاط
بی انتها: پهناور و بزرگ – بی پایان
دیده: چشم
دل نشین: خوشایند و پسندیده
قورت: فرو بردن
بلعید: خورد
جویبار: جوی بزرگی که از جویهای کوچک تشکیل شده باشد .
زعفران: گیاهی خوشبو که ارزش غذایی و دارویی دارد
غایب: پنهان از چشم – آنکه در جایی حضور ندارد

                           مخالف کلمات درس نهم فارسی سوم

بدترین≠ بهترین

زیبا≠ زشت
می بینم≠ نمی بینم

می شنوم≠ نمی شنوم
غایب≠ حاضر

برشته≠ خام، نپخته
فروغ≠ تاریکی

همه≠ هیچ
بی انتها≠ محدود

دور≠ نزدیک
بیایی≠ نیایی

بلند≠ کوتاه

                     کلمات هم خانواده درس ۹ فارسی سوم

اطراف: طرف
حس: احساس
مهدی: هادی: هدایت
رنگارنگ: رنگی: رنگین
ظهور: ظاهر: مظهر
منتظر: منظره: نظر: ناظر
طبیعی: طبیعت

برای رفتن به  درس قبل   و    درس بعد     و  ازمون    اینجا کلیک کنید