درس هفتم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)درس هفتم :: کار نیک

                    معنی کلمات درس کار نیک فارسی سوم

فرمانروا: آنکه به سرزمینی حکومت کند – حاکم
گودال: چاله – جای فرو رفته در زمین
به بار آمدن: میوه دادن – نتیجه دادن
کاموا: نوعی نخ که با آن لباس زمستانی می بافند
قرض گرفتن: پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد از مدتی پس دادن
ارزن: دانه ی ریز و براق خوراکی که غذای بعضی از پرندگان است
جوز: گردو
صفا: صمیمیت – پاکی
اندر آن: در آن
عاقبت: سرانجام – پایان چیزی
بهانه: دلیلی که درست نیست
سرحال: بانشاط
غصه: غم – اندوه
عادت: آنچه که براثر تکرار رفتار همیشگی انسان شود .

                      مخالف کلمات درس هفتم فارسی سوم

جوانان≠ پیران
زندگی≠ مرگ
پر≠ خالی
پیر≠ جوان
قوی≠ ضعیف
زنده≠ مرده
نرم≠ سخت – سفت

                          کلمات هم خانواده درس ۷ فارسی سوم

مختلف: اختلاف: خلاف
دقت: دقیق
خبر: اخبار
معلوم: علوم: معلومات: علم

برای رفتن به  درس قبل    و   درس بعد    و    ازمون     اینجا کلیک کنید