درس ششم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

          کلمات درس ششم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس ششم: فداکاران)کتاب گویا - فارسی پایه سوم دبستان (درس ششم: فداکاران)

درس ششم :: فداکاران

                  معنی کلمات درس فداکاران فارسی سوم

فداکار: کسی که جان خود را فدا می کند. از خود گذشته
هم نوعان: افرادی که از یک نوع هستند، هم جنس
جاودانه: همیشه و جاوید – چیزی که تا ابد بماند
غروب: پایان روز و هنگام قرار گرفتن خورشید در افق مغرب
رگبار: باران تند و درشتی است که دوام ندارد. (رگبار گلوله یعنی گلوله مانند رگبار می بارید).
چوب دستی: عصا، چوبی که در دست بگیرند .
ناودان: لوله ای که آب پشت بام از داخل آن بیرون می آید و به پایین می ریزد.
تانک: خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ دارد و به کمک زنجیرهایی در زیر آن قادر به حرکت در مکان های مختلف است .
هویزه: نام شهری در استان خوزستان
بی ادعا: کسی که ادعایی ندارد .
شریف: بزرگوار – دارای ارزش و اعتبار
افتخار آفرین: کاری که باعث سربلندی شود .
دلیرانه: شجاعانه
سبب: دلیل
ریزش: فروریختن
اشتیاق: شوق و علاقه
حتمی: قطعی
آغوش: بغل – میان دو دست
افتخار: سربلندی
پیشروی: به جلو رفتن
پای کوبی: شادی کردن
واقعه: رویداد: اتفاق
اشغال: جایی را به زور گرفتن
طراوت: سادگی – شادابی
فانوس: نوعی چراغ نفت سوز
نارنجک: نوعی بمب دستی
سرمشق: الگو
مسدود: بسته شده
غبارآلود: هوای پر از گرد و غبار
به سرعت: با عجله

                       مخالف کلمات درس ششم فارسی سوم

بزرگ≠ کوچک
پیشروی≠ عقب نشینی
سرد≠ گرم
زیر≠ رو
همیشه≠ هرگز
موفقیت≠ شکست
بسیار≠ کم
غروب≠ طلوع
زندگی≠ مرگ
به سرعت≠ به آرامی
حتمی≠ محال

                    کلمات هم خانواده درس ۶ فارسی سوم

شریف: اشراف: شرف
سرعت: سریع: تسریع
موفقیت: موفق: توافق
اشتیاق: شوق: مشتاق
شهادت: شهید: شاهد: شهدا
احترام: محترم: حریم

برای رفتن به    درس قبل    و   درس بعد    و    ازمون    اینجا کلیک کنید