درس پنجم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

                            معنی درس ۵ فارسی سوم ابتدایی

درس پنجم فارسی سوم ابتدایی برزگر و بلدرچین - برزگر و بلدرچین فارسی سوم  ابتدایی - دبستو

درس پنجم :: بلدرچین و برزگر

                 معنی کلمات درس بلدرچین و برزگر فارسی سوم

بلدرچین: نام پرنده ای بسیار کوچک
برزگر= دهقان = کشاورز
خویشان: جمع خویش؛ اقوام – نزدیکان
درو: چیدن گیاهانی مثل گندم و برنج
کشتزار: مزرعه
آشیانه: لانه
انتظار: چشم به راه بودن
داس: وسیله ای برای درو کردن مزارع

                        مخالف کلمات درس پنجم فارسی سوم

ترس≠ شجاعت
تیز≠ کند
خراب≠ سالم
فردا≠ دیروز
زودتر≠ دیرتر
نگرانی≠ آرامش

                        کلمات هم خانواده درس ۵ فارسی سوم

انتظار: منتظر
خطر: اخطار: خطرناک

برای رفتن به   درس قبل   و  درس بعد    و ازمون    اینجا کلیک کنید