درس چهارم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

         کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۴ فارسی سوم ابتدایی

پاورپوینت فارسی سوم دبستان | درس 4: آواز گنجشک - گاما

درس چهارم :: آواز گنجشک

                معنی کلمات درس آواز گنجشک فارسی سوم

منتظر: چشم به راه
احوال پرسی: جویای حال افراد شدن
مشورت: هم فکری با افراد دانا
آلودگی صوتی: صدای آزار دهنده
تعجب: شگف زده، حیرت
کلاس در سکوت فرو رفت: کلاس ساکت شد
عضو: فردی از یک گروه
کنجکاوی: علاقمند به دانستن چیزی
گوش خراش: صدای بلند و آزاردهنده
ترقّه: نوعی بمب دست ساز کوچک
زیان آور: چیزی که موجب آسیب می شود
زیان: خسارت – ضرر
کاهش: کم شدن
گوش نواز: صدای آرام و دل نشین
سکوت: خاموشی – بی صدایی

نماینده: شخصی که از طرف شخص دیگر مامور انجام کاری می شود.
روزنامه دیواری: نوشته ای است شامل مطالب گوناگون که معمولا دانش آموزان در مدرسه درست می کنند و روی دیوار آویزان می کنند .
فشفشه: نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نورافشانی می کند .
ناراضی: ناخشنود
غصه: غم و اندوه
تشکچه: تشک کوچک
یقین بدان: شک نکن –  مطمئن باش

                      مخالف کلمات درس چهارم فارسی سوم

سکوت≠ سر و صدا
وارد≠ خارج
زیان آور≠ مفید
آلودگی≠ پاکیزگی
منظم≠ بی نظم
کاهش≠ افزایش
خنده≠ گریه
گوش خراش≠ گوش نواز
شروع≠ پایان

                    کلمات هم خانواده درس ۴ فارسی سوم

نظر: ناظر: منتظر: انتظار
انواع: نوع: متنوع
شغل: مشغول: شاغل: اشغال
نظم: ناظم: منظم: منظوم: تنظیم برای رفتن به   درس قبل   و   درس بعد    و  ازمون    اینجا کلیک کنید