درس سوم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

          کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس سوم فارسی سوم ابتدایی

درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت - آسمان آبی، طبیعت فارسی سوم  ابتدایی - دبستو

درس سوم :: آسمان آبی طبیعت پاک

           معنی کلمات درس آسمان آبی طبیعت پاک فارسی سوم

گردش علمی: گردش دسته جمعی
دامنه ی کوه: بخش شیب دار پایین کوه
هم فکری: با هم درباره موضوعی فکر کردن
گزارش: شرح و بیان کارهای انجام شده
باعث: دلیل – علامت
گویا: رسا – روشن و آشکار
دل پذیر: پسندیده – دل خواه
لذّت: حالت خوشایند و خوب
نشاط: شادابی – شادی
چشمه: جایی که آب از زیرِ زمین بیرون بیاید
جوی: گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد
ایزد: خداوند
عبور کردن: گذشتن – گذر کردن
طبیعت: بخشی از هستی
اهمیت: با ارزش و مهم بودن
محیط: مکان اطراف هر شخص یا هر چیز
آشغال: زباله
آلودگی: کثیفی
طبیعت: بخشی از جهان هستی
قلّه: نوک کوه یا تپه
روان: رونده – جاری
نگریست: نگاه کرد
غرق شدن: فرورفتن و خفه شدن در آب، غوطه ور شدن در آب یا هر چیز دیگر
پونه ی وحشی: نوعی گیاه، سبزی خوشبو مانند نعنا

نماینده: کسی که از طرف شخصی یا گروهی کاری انجام می دهد.

                           مخالف کلمات درس سوم فارسی سوم

آلوده ≠  پاک
گذشته ≠ آینده
اوّل ≠ آخر
بهتر ≠  بدتر
جلو ≠  عقب
گروهی ≠  فردی
تمیز ≠ کثیف
بیماری ≠ سلامتی
کوتاه≠ بلند
وحشی ≠  اهلی
شادی ≠ غم – ناراحتی
خوش حال ≠ ناراحت – غمگین

                      کلمات هم خانواده درس ۳ فارسی سوم

آموزگار =  آموزش: آموزشگاه
نظم: ناظم: منظم: تنظیم: نظام
عبور: معبر: عابر
علمی: علم: عالم: معلم: تعلیم: علوم
عزیز: عزّت
تعجب: عجب: عجیب: عجایب: متعجب
دوست: دوستی: دوستانه
پاکیزه: پاکان: پاک
آفریده: آفرینش: آفرید: آفریدگار
تقسیم: مقسوم: قاسم: قسمت
طبیعت: طبع: طبیعی
تشکر: شکر: متشکر: شاکر
بخشش: بخشیدن: بخشنده: بخشایش
دانش آموز: دانشمند: دانشگاه: دانشجو

 


برای رفتن به  درس قبل   و   درس بعد    و   ازمون     اینجا کلیک کنید