درس دوم فارسی سوم ابتدایی _ درس خوان

             کلمات درس دوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس دوم :: زنگ ورزش

معنی کلمات درس زنگ ورزش فارسی سوم

آغاز: شروع
پیوسته: پی در پی – به دنبال هم
نرم نرمک: آرام آرام –  آهسته
ماهرانه: با مهارت
دهانه: لبه – ورودی هر چیز
شبیه: مانند – مثل
حکیم: انسان خردمند و دانا
جلب نظر کردن: جلب توجه کردن
بحث: گفت و گو
جنب و جوشش: تلاش، جنبش
بیشه: جنگل
موضوع: آنچه درباره آن گفت و گو می شود .
صنوبر: نام درختی زیبا – نامی برای دختران
مربّی: فردی یا کسی که چیزی یاد می دهد.
حیرت: شگفتی – تعجب
مخصوص: ویژه
نزد او: پیش او
هنگام: موقع – وقت
تنگ: پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی های دیگر می ریزند .
مأمور: آنکه به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .
سفال: ظرف یا شیء درست شده از خاک
حرفه ای: کسی که در کاری مهارت دارد. انجام کار در حد خیلی خوب و عالی
بلور: نوعی شیشه ی شفاف که برای ساختن ظرف استفاده می شود .

متضاد کلمات درس زنگ ورزش فارسی سوم

مفید≠ زیان آور
بعد≠ قبل
بیشتر≠ کمتر
خوب≠ بد
بهتر≠ بدتر
روز≠ شب
اصلی≠ فرعی
پیشرفت≠ پسرفت
بانظم≠ بی نظم
آغاز≠ پایان
نزدیک≠ دور
دوست≠ دشمن

 


برای رفتن به  درس قبل    و   درس بعد    و  ازمون اینجا کلیک کنید