درس اول فارسی دوم ابتدایی _ درس خوان

               معنی درس ستایش محله ما فارسی سوم دبستان


درس اول ستایش محله ما

کلمه هایی که از نظر املایی مهم هستند:
رنگین کمان، بخشنده، صمیمی تر، صاف، بی کینه، محلّه، ثبتنام، چه کار، عادت، گوشهای، ناراحت، اطراف، دقّت، صف، مغازه، دکان، مواد غذایی، مقابل، گنبد فیروزه ای، عظمت خاصّی، فضای سبز، معرّفی، جمعیت، برگزار، خاطرات، بایستد، لحظه، تعداد

              معنی کلمات درس اول فارسی سوم ستایش محله ما

برگزار شدن: انجام شدن، برپا شدن

انتها: پایان، آخر
سنجاقک: حشره ای زیبا و تند پرواز با دو بال بلند و نازک، چشمهای بزرگ و شاخک های بلند
عادت: آنچه بر اثر تکرار، رفتار همیشگی انسان میشود.
کینه: دشمنی کسی را در دل داشتن

محله: قسمتی از شهر یا روستا
صمیمی: همدل و مهربان


فیروزه ای: به رنگ فیروزه (آبی متمایل به سبز)
عظمت: بزرگی

هم خانواده کلمات درس اول فارسی سوم دبستان

خاص، خاصه، خواص، خاصیت لحظه، لحظات

             متضاد ها (مخالف ها) کلمات درس اول فارسی سوم دبستان

زود ≠ دیر

جدید ≠ قدیم
خارج ≠ داخل

خنده ≠ گریه
نیامده ≠ آمده

خوشحالی ≠ ناراحتی
انتها ≠ ابتدا


برای رفتن به  درس بعد   و   ازمون   اینجا کلیک کنید