درس هفدهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

           سوال و جواب درس هفدهم هدیه های آسمان دوم

۱- صبح قبل از طلوع خورشید ما مسلمانان دو رکعت نماز صبح  می خوانیم .

۲- در ظهر نیز وقتی خورشید وسط آسمان است وقت نماز ظهر و بعد از آن نماز عصر رسیده است .

۳- هنگام غروب صدای زیبای اذان از مسجد محله بلند می شود یعنی خداوند ما را به مهمانی خود دعوت کرده است .

۴- در موقع اذان مغرب اول نماز مغرب و بعد عشا را می خوانیم.

۵- در سه موقع اذان گفته می شود آن ها را بگویید.
پاسخ: ۱) اذان در موقع صبح هنگام سحر
۲) در هنگام ظهر هنگامی که خورشید وسط آسمان است
۳) در هنگام غروب وقتی که خورشید غروب می کند خوانده می شود.

صبح است صبح است- — الله اکبر
برخیز از خواب- — یک باردیگر
پیش از تو برخواست- — از خواب ، بلبل
بیدار گشته- — هم غنچه هم گل
با جیک و جیکش- — گنجشک زیبا
پیش از تو گفته- — شکر خدا را
صبح است و دارد- — بر چهره لبخند
وقت نماز است- — برخیز فرزند


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و   ازمون  اینجا کلیک کنید