درس پانزدهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس پانزدهم هدیه های آسمان دوم

۱- امام حسین (ع) در مورد سلام کردن چه فرمودند؟
پاسخ: سلام کردن هفتاد پاداش دارد . ۶۹ تای آن پاداش برای کسی که سلام می کندو ۱ پاداش برای آن شخصی که پاسخ می دهد.

۲- معمولا …کوچک تر ها…. به …بزرگتر ها … سلام می کنند و با این کار به آن ها .. احترام …می گذارند.

۳- پیامبر مهربان ما همیشه زودتر به دیگران سلام می کرد حتی به کودکان

۴- خداوند در قران به پیامبر در مورد سلام چه فرمودند؟
پاسخ: وقتی مومنان پیش تو می آیند بگو سلام بر شما


برای رفتن به  درس قبل   و  درس بعد    و  ازمون   اینجا کلیک کنید