درس دهم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

               سوال و جواب درس دهم هدیه های آسمان دوم

۱- وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه خود شد فرزندانش چه گفتند؟
پاسخ: پدر جان از شما سپاسگزاریم که برایمان غذا آورده ای .

۲- آن مرد فقیر در جواب فرزندانش چه گفت؟
پاسخ: او گفت که حضرت علی و خانواده ی مهربانش به من و شما کمک کردند و این غذا ها را به من دادند.

۳- اگر ما می توانیم باید مانند امام علی به دیگران هم کمک کنیم .

۴- امام علی و خانواده اش بسیار مهربان بودند همان طور که پیامبر ما نیز مهربان بودند.


برای رفتن به درس قبل   و  درس بعد    و  ازمون    اینجا کلیک کنید