درس ششم هدیه های اسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

            سوال و جواب درس ششم هدیه های آسمان دوم

۱- بزرگترین پیامبران خدا چند نفرند؟
پاسخ: پنج نفر

۲- چرا بعضی از پیامبران برتر از دیگران هستند؟
پاسخ: چون آن ها کتاب برای راهنمایی مردم همه ی جهان دارند.

۳- نام پیامبران بزرگ خدا چیست؟
پاسخ: ( به ترتیب ) نوح ، ابراهیم ، موسی ، عیسی ، محمد

۴- آخرین پیامبر بزرگ خدا چه نام دارد؟
پاسخ: حضرت محمد (ص)

۵- چگونه می توانیم از خداوند بخاطر این همه پیامبر که برای ما فرستاده تشکر کنیم؟
پاسخ: با اطاعت از فرمان پیامبران او

۶- خداوند با فرستادن پیامبران خواسته تا ما درست زندگی کنیم و از بدی ها دور بمانیم . پس باید به راهنمایی های پیامبران توجه کنیم و قدر این محبت خدا را بدانیم .

۷- پیامبران که از طرف خدای مهربان آمده اند ، مثل او مهربان هستند و انسان های دیگر را دوست دارندو به آن ها محبت می کنند.

۸- سخن پیامبران همان دستورات خداوند است ، پس انجام فرمان آن ها ، اطاعت از خدای مهربان است .

۹- پس از نام حضرت محمد به نشانه ی احترام صلوات فرستاده می شود یعنی سلام بر او و خاندانش باد می گوییم .

۱۰- نام پیامبر ما مسلمانان حضرت محمد (ص) است .

۱۱- آیا نام چند تن از پیامبران دیگر را می توانی نام ببری؟
پاسخ: حضرت یوسف ، حضرت یونس ، حضرت یعقوب


برای رفتن به    درس قبل     و   درس بعد   و  ازمون    اینجا کلیک کنید