درس چهارم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی _ درس خوان

              سوال و جواب درس چهارم هدیه های آسمان دوم

۱- چگونه می توانیم با پرندگان مهربان باشیم؟
پاسخ: آن ها را اذیت نکنیم . جوجه هایشان را بر نداریم . برای آن ها در روزهای سرد زمستان دانه بریزیم .

۲- چرا مادر از جوجه هایش جدا نمی شد؟
پاسخ: چون مادر جوجه ها بی نهایت نسبت به جوجه هایش مهربان بود.

۳- پیامبر در مورد مهربانی مادر نسبت به جوجه هایش چه گفت؟ آیا از محبت این مادر تعجب می کنید؟
پاسخ: بدانید که خداوند از این مادر مهربان تر است. او بنده هایش را خیلی دوست دارد.

۴- همه ی ما افراد مهربانی را اطراف خود داریم ، اما خدا از همه ی مهربانان هم مهربان تر است .

۵- پرندگان و جانوران دیگر نیز مثل ما انسان ها به محبت نیاز دارند، پس نباید آن ها را اذیت کنیم .


برای رفتن به  درس قبل    و    درس بعد     و    ازمون     اینجا کلیک کنید