درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی درس اخر _ درس خوان

                  سوال و جواب درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی

۱- مراحل آماده سازی نان را به ترتیب نام ببرید؟
پاسخ: ۱ -کاشتن گندم
۲ -درو کردن گندم
۳ -آسیاب کردن گندم
۴-بسه بندی آرد در کیسه ها
۵ -خمیر کردن آرد
۶ – پخت نان

۲- در گذشته گندم را چگونه آسیاب می کردند؟
پاسخ: با آسیاب سنگی

۳- اکنون گندم را چگونه آسیاب می کند؟
پاسخ: با آسیاب برقی

۴- انسان در شهر بیشتر از کدام تنور استفاده می کند؟
پاسخ: تنور ماشینی

۵- در کجا گندم  آرد می شوند؟
پاسخ: آسیاب

۶- اسراف نکردن نان به چه معنی است؟
پاسخ: به اندازه خریدن نان و مصرف درست نان

۷- چرا انسان ها سعی میکنند از نان درست استفاده کنند و آن را اسراف نکنند؟
پاسخ: چون نعمت خداست و باید قدر نان را دانست و  همچنین انسان های زیادی برای تهیه ی نان زحمت کشیده اند .


برای رفتن به درس قبل   و   ازمون   اینجا کلیک کنید