فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی _ درس خوان

فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی کسر و احتمال

فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی کسر و احتمال

 

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

 • صفحه عنوانی فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
 • جزوه ریاضی دوم ابتدایی
 • قسمتی از یك واحد فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
  • روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری قسمتی از یك واحد فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
 • نمایش كسرها فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
  • روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری نمایش كسرها فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
 • حل مسئله فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
 • مفهوم احتمال فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
  • روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری مفهوم احتمال فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
 • احتمال و كسر فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی
  • روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری

صفحه عنوانی فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

-هدف صفحه انوانی فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

-آماده سازی برای مفهوم کسر و نمایش قسمت های مساوی در پرچم

 • تقسیم کردن و بالا بردن توان علمی بچه ها در کسر

روش آموزش صفحه عنوانی فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی:

معلم از دانش آموزان می خواهد با آوردن کاغذ رنگی سبز و سفید و قرمز
و برش به قسمت های مساوی و اندازه گیری با خط کش و درآوردن قسمت های مساوی، پرچم ایران اسلامی را درست کنند

و پی به قسمت های مساوی در پرچم ببرند.
سرود جمهوری اسلامی را بخوانند، پرچم های خود را تکان دهند،
کره جغرافیایی را به شکل دایره بکشند و به چهار قسمت مساوی تقسیم
کنند

و ۳ قسمت آن را رنگ آبی دریا بخوانند تا بدین وسیله توان خود را در مورد قسمت کردن به قسمت های مساوی و قسمت کردن تقریبی بالا ببرند.

قسمتی از یك واحد فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی قسمتی از یك واحد فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

در پایان درس انتظار می رود دانش آموز، واحد کامل را تعریف کلامی نماید و نمایش دهد.

با خط کش اندازه بگیرد و سانتی متر و میلی متر را مشخص نماید.

قسمت های مساوی از یک شکل را نشان بدهد، با خط کش اندازه بگیرد و یک شکل را به قسمت های مساوی آن تقسیم
نماید
مهارت ها قسمتی از یك واحد فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 1. تقویت مهارت بصری
 2. اندازه گیری با خط کش
 3. تقسیم کردن شکل به صورت تقریبی و دقیق

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری قسمتی از یك واحد فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

معلم از دانش آموزان می خواهد اشیایی را که دارند مثل پاک کن، مثل مداد، مثل در خودکار و … با خط کش اندازه بگیرند

و به سانتی متر و میلی متر که قبلاً خوانده اند بیان کنند.
می خواهد اندازهٔ طول عکس مورچه ای را که نشان می دهد بگویند.

برخی می گویند ۱ سانتی متر،
برخی می گویند از ۱ کمتر است.
برخی می گویند بین ۰ و ۱ است

برخی می گویند با خط کش اندازهٔ دقیق می گیریم و متوجه
می شوند که از ۱ سانتی متر کمتر و یا بین ۰ و ۱ سانتی متر است
برخی دیگر بیان می کنند بین ۰ و ۱ ده قسمت شده است از ده قسمت
۶ قسمت طول مورچه است.

معلم بیان می کند که تصویر مورچه بین ٠ و ١ است یا ۰ و ۱ یا ۶ قسمت از ۱۰ قسمت مساوی است.

معلم در ص ۱۱۱ توجه بچه ها را معطوف به درست کردن دسته های ده تایی می کند. مثلاً در ۲۷ می گویند ۲ ده تایی و ۷ تا
یکی یعنی به ده تا نرسیده است.پس اگر هر دستهٔ ما ده تایی بشود این ۲۷ یعنی ۲ ده تایی و ۷ قسمت از یک ده.

سپس می خواهد اعداد دیگر را بیان نمایند. مثل ۱۳ ، ۴۵ یعنی ۴ ده تایی و ۵ قسمت از یک ده تایی

معلم از بچه ها می خواهد که به کمک شابلون مستطیل، مثلث، دایره و مربع بکشند و به قسمت های مساوی تقسیم کنند

و برش بزنند و دوباره برش ها را کنار هم بچینند تا شکل اولیه به دست آید و قسمت های مساوی را کنار همدیگر ببینند.

 

نمایش كسرها فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی نمایش كسرها فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 1. قسمت های مساوی در روی شکل را به نمایش بگذارد.
 2. با کاغذ و تا کردن و مهارت تقسیم کردن، کسرهای مساوی را نمایش دهد.
 3. به مهارت تقسیم کردن به قسمت های مساوی برسد.
 4. بتواند برای شکل، عبارت کسری بدون نماد کسری آن بنویسد.
 5. حدس بزند، تقریب بزند و شکل را به قسمت های تقریباً مساوی تقسیم کند.

مهارتها نمایش كسرها فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 • تقسیم کردن یک شکل به قسمت های مساوی
 • بازی با کاغذ، تا زدن و به دست آوردن کسرهای مساوی
 • تقریب زدن

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری نمایش كسرها فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

ابتدا معلم می خواهد که دانش آموزان یک مربع را از وسط نصف کنند تا بزنند و نصف آن را رنگ کنند (منظور وسط ضلع ها)
سپس دوباره تا بزنند

این بار از بچه ها تعریف می پرسد که چند قسمت شد چند قسمت رنگی است؟
معلم می خواهد این بار دو گوشه را به هم نزدیک کنند دوباره از دو گوشه دیگر بهم نزدیک کنند و تا بزنند،

شکل آنها چند قسمت شده؟ از ۸ قسمت چند قسمت رنگی است؟
۴ قسمت یعنی نصف مربع رنگی است. یعنی نصف آن رنگی
است

بعد ۲ قسمت از ۴ قسمت بعد ۴ قسمت از ۸ قسمت مساوی رنگی شده است.
سپس معلم می خواهد این بار تعریف کنند و تعریف خود را بنویسند.

۲ قسمت از ۴ قسمت رنگی است. ۴ قسمت از ۸ قسمت رنگی است

حل مسئله فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی حل مسئله فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 • بتواند مسئله خود را به مسئلهٔ ساده تری تبدیل نماید و حل کند.
 • اعداد را به صورت تقریبی بیان کنند.
 • مفهوم کسر را روی ساعت درک کنند.

مهارتها حل مسئله فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 1. حل مسئله با تبدیل مسئله به یک مسئلهٔ ساده تر
 2. تقسیم کردن
 3. تقریب زدن
 4. تفکر استقرایی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری
معلم می خواهد یک بار مسئله را همه بخوانند قد رضا ۱۴۷ سانتی متر و حمید ۱۱ سانتی متر کوتاه تر است

، قد حمید چندسانتی متر است؟
برخی شاید بلافاصله ۱۴۷ ۱۱ این عملیات را بنویسند، اشتباه نیست، بلکه از راهبرد ساده سازی استفاده نشده است،

برخی دیگر شاید نتوانند حل کنند و مسئله برایشان سنگین بیاید.

بهترین عمل آن است که ابتدا مسئله را با اعداد ساده تر حل کند و تقریب بزند

و به قولی عددها را رُند نماید یعنی بگوید و تعریف کند

رضا ۱۵۰ سانتی متر و حمید ۱۰ سانتی متر کمتر از اوست.

حالا با نماد ده دهی راحت تر حل می کند و تشخیص می دهد چه
عملیاتی را انجام دهد.

و با کمک تقریب زدن مسئله تبدیل به یک مسئله با اعداد ساده تر وقابل درک می شود.

دیگر با اعداد درشت و غیر رُند درگیر ذهنی نمی شود، مسئله قابل فهم می شود.

سپس به مسئله اصلی برمی گردد و حل می کند و دوباره تعمیم می دهد.

یعنی گاهی اوقات برای پاسخ دادن به یک مسئله می توانیم مسئله ای ساده شده و مرتبط با آن را جواب دهیم

و بعد به کمک آن عملیات مسئله را فهمیده پاسخ مسئلهٔ اصلی را نیز پیدا کنیم

در صفحه ۱۱۷ نیز چون نمی تواند یک ۱۰۰ ضلعی و ۹۹ ضلعی را بکشد و قطرهایش را رسم کند،

ابتدا از اشکال ساده استفاده می کند و روی سه ضلعی و پنج ضلعی و چهارضلعی به جواب و نتیجه می رسد

که هرچه تعداد ضلع ها بیشتر باشد، تعداد قطرها هم بیشتر می شود، پس ۱۰۰ ضلعی، قطرهای بیشتری دارد

مفهوم احتمال فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی مفهوم احتمال فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 1. بتواند آمارگیری و سرشماری نماید
 2. جامعه های آماری خود را مقایسه نماید
 3. با بازی، مفهوم احتمال را درک کند.
 4. آزمون و خطا کند، حدس بزند.
 5. بتواند از صفحه چرخنده برای درک احتمال استفاده بکند.

مهارت ها مفهوم احتمال فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 • آمارگیری و سرشماری
 • استفاده از صفحه چرخان
 • بازی با مهره های رنگی و بیان احتمال
 • حدسیه سازی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری مفهوم احتمال فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

معلم از دانش آموزان می خواهد در ص ۱۱۸ کتاب یک کیسه که داخل آن دیده نشود در آن ۵ مهرهٔ قرمز و ۱ مهره سفید قرار
دهند،
و می پرسد اگر بدون اینکه به درون کیسه نگاه کنیم دست ببریم و یک مهره بیرون بیاوریم به نظر شما چه رنگی را بیرون می آوریم؟

چرا قرمز؟
چون تعداد آن ها بیشتر بوده است.

می خواهد تا ۱۰ بار انجام دهند و با پرکردن جدول ها، آن را با بغل دستی خود مقایسه کنند، و در نهایت نتیجه می گیرند که جدول ها مثل هم نیستند، چرا؟

معلوم نیست بار نهم هم قرمز بیرون بیاوریم یا نه؟!

این یک احتمالو پیش بینی و حدس اولیه بوده است و احتمال دارد رنگ دیگری بیرون بیاید

و با مهارت حدسیه سازی، حدس، آزمایش و هر بار سرشماری و آمارگیری به درک احتمال تجربی برسند.

در ص ۱۱۹ همچنین مفهوم احتمال و این بار با ۱۰ مهره قرمز و ۵ مهره سفیدبازی می کند

و به این نتیجه می رسد که مهره قرمز شانس بیرون آمدن بیشتری دارد
چون تعدادش از مهره سفید بیشتر است.

پس تعداد اتفاق ها مهم است.
اگر تعداد یکسان باشد در تمرین ۲ نتیجه می گیرد

هر دو مهره چون تعداد یکسان و برابری دارند شانس آن ها برای
بیرون آمدن هم یکسان است.

 


توجه: ممکن است با ١٠ بار انجام دادن به هدف نرسید، بنابراین تعداد دفعات انجام فعالیت را می توانید تا ٢٠ بار یا بیشتر انجام دهید.


احتمال و كسر فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی احتمال و كسر فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 • بتواند بین کسر و احتمال رابطه برقرار کند
 • بتواند از صفحه چرخنده برای درک مفهوم احتمالات استفاده کند.
 • با ارتباط کلامی و مفهوم سازی رابطه کسر و احتمال را تعریف نماید.

مهار ت ها احتمال و كسر فصل هفت ریاضی دوم ابتدایی

 • بیان احتمال به صورت کسری
 • استفاده از صفحه های چرخان رنگی برای درک مفهوم احتمال و رابطه آن با کسر

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری

معلم می خواهد با همدیگر یک صفحه چرخان درست کنند،
یعنی ابتدا یک دایره بکشند و آن را به ۸ قسمت مساوی تقسیم
کنند،

سپس از این ۸ قسمت یک قسمت را به رنگ قرمز و چهار قسمت را به رنگ آبی و سه قسمت را به رنگ سبز در بیاورند.

سپس بگویند چند قسمت رنگ آبی دارد؟ چند قسمت رنگ سبز دارد؟
آن را بچرخانند صبر کنند تا متوقف شود تا عقربهٔ قرمِز روی آن، روی یک رنگ بایستد.

در حین چرخش سؤال می کند که به نظر شما وقتی دایره می ایستد عقربه به احتمال بیشتر روی کدام رنگ می ایستد؟

با احتمالکمتر روی کدام رنگ می ایستد؟ چرا؟

شما ۱۰ بار این حرکت را انجام دهید، جدول را پرکنید و با دوستانتان مقایسه کنید
شاید نیاز داشته باشید تعداد فعالیت ها را افزایش دهید.

دانش آموز نتیجه می گیرد که هر رنگی که روی صفحه چرخان تعدادش بیشتر باشد

احتمال اینکه عقربه روی آن بایستد بیشتر است و احتمال وقوع آن بیشتر است.
صفحه ۱۲۲ کار را در کلاس به صورت گروهی انجام
دهند و نتایج را اعلام نمایند،

 


در پایین صفحهٔ ۱۲۲ و ۱۲۳ دانش آموز با مفهوم ضرب آشنا می شود.


در صفحه ۱۲۲ همچنین نتیجه می گیرند احتمال را می توانند به صورت کسری بیان کنند.

و پی می برند که هرچه تعداد قسمت های مساوی از یک رنگ بیشتر باشد احتمال اینکه عقربه روی آن رنگ بایستد بیشتر است 


برای رفتن به  فصل قبل   و   فصل بعد  و   ازمون   اینجا کلیک کنید