درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی _ درس خوان

درس چهارده فارسی دوم ابتدایی

درس چهارده فارسی دوم ابتدایی

 

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

 • متن درس چهارده فارسی دوم ابتدایی:
 • جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس
 • آموزش درس چهارده فارسی دوم ابتدایی
 • فعالیت ها درس چهارده فارسی دوم ابتدایی:
 • درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی
  • صفحۀ اول درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی :
  • صفحۀ دوم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:
  • صفحۀ سوم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:
  • صفحۀ چهارم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:
  • صفحۀ پنجم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:

متن درس چهارده فارسی دوم ابتدایی:

۱ جلب توجه دانش آموزان به پرچم سه رنگ ایران به عنوان سمبل آزادی و استقلال و سربلندی کشور ایران

۲ تقویت حسّ میهن دوستی و احترام به پرچم به عنوان نشانهٔ هویت کشور و ملت ایران

۳ آشنایی با مفهوم هر یک از رنگ های پرچم و آرم (اللّه) وسط پرچم به عنوان نشانهٔ اسلامی بودن کشور ایران

۴ جلب توجه دانش آموزان به اینکه وجود پرچم در میدان شهر، نشانهٔ وابستگی آن شهر به کشور صاحب پرچم است.

۵ جلب توجه دانش آموزان به اینکه پرچم در مراسم رسمی، در میادین شهر، در مدارس، ادارات،مسابقات و… دیده می شود.

آموزش درس چهارده فارسی دوم ابتدایی

روش تدریس: روشن سازی طرز تلقی (مشارکتی)

اولین مرحله در طرح روشن سازی طرز تلقی به فراگیران کمک می کند تا با پاسخ دادن به یک سؤال یا تکمیل یک جمله، طرز تلقی خود را ارزیابی کنند.

سپس فراگیران دور هم جمع می شوند تا این طرز تلقی را مورد بررسی قرار دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اطلاعاتی که در اختیار دارند، روی بهترین طرز تلقی به توافق برسند.

سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

طرز تلقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا تغییری رخ داده است یا خیر.

در زمان نقد، فراگیران استنباط هایشان را در مورد هر تغییر در طرز تلقی ارزیابی می کنند و برای استنباط در مورد عمل خودشان، تعمیم هایی را بسط می دهند.

بنابراین، این طرح فراگیران را قادر می سازد که کشف کنند

آیا طرز تلقی شان بر یک پایهٔ محکم از حقایق، اطلاعات و منطق استوار است؟
همین طور فراگیران ممکن است دریابند که از طرز تلقی خود دربارهٔ موضوعی، نا آگاه بوده اند

و همچنین از طرز تلقی های موجود دیگری که ممکن بود بتوانند به کار ببرند، اطلاع نداشته اند.

از آنجا که بیشتر افراد تمایل دارند با افراد دیگری که ذهنشان مشابه آنان است، ارتباط برقرار کنند طرز تلقی های خاصی تقویت می شود

این طرح برای شرکت کنندگان فرصتی فراهم می آورد تا عقاید متنوعی را بشنوند

فعالیت ها درس چهارده فارسی دوم ابتدایی:

۱ درست، نادرست: ارزیابی از درک مطلب درس

۲ گوش کن و بگو: تقویت مهارت گوش کردن، سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس
۳ واژه سازی: گسترش واژگان با استفاده از کلمه های هم نویسه مانند:
بار، بار در دوجملهٔ زیر:
من هر بار با دقت به پرچم نگاه می کردم

کارگران بار را از کشتی خالی کردند.

باز، باز

علی در را باز کرد

باز در آسمان پرواز می کرد.
پدرم باز به مسافرت رفت.

۴ بیاموز و بگو: در این فعالیت دانش آموزان با نشانهٔ ی نسبت آشنا می شوند.
با افزودن ی نسبت به اسم، صفت نسبی ساخته می شود.


صفت نسبی صفتی است که به کسی، چیزی یا مکانی اشاره می کند.


مانند

ایرانی: یعنی کسی که اهل ایران است.
آهنی: یعنی چیزی که از آهن درست شده است.
ایلامی: یعنی کسی که اهل ایلام است.
همدانی: یعنی کسی که اهل همدان است.
سنگی: یعنی چیزی که از سنگ درست شده باشد.

۵ پیدا کن و بگو: هدف این فعالیت تقویت مهارت خواندن، سخن گفتن و املا با پیدا کردن کلمه های داخل جدول می باشد.

مانند: صبح، لاله، حیاط، وسط، صلح

۶ فکر کن و بگو: هدف این فعالیت، تقویت تفکر و مهارت سخن گفتن با استفاده از پاسخ گویی به پرسش های مطرح شده است.

۷ بازی و نمایش: هدف این فعالیت، تقویت مهارت ایفای نقش با استفاده از موضوع گفت وگوی موجود فضایی با چند کودک است.
۸ بخوان و حفظ کن: شعِر با پرستوهای شاد از محمود پور وهّاب

درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی

صفحۀ اول درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی :

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف این فعالیت تقویت مهارت خواندن و املا نویسی با پیدا کردن کلمه های بی نقطهٔ درس مانند: می داد، هر، دارد،
هر کدام، سه، صلح، کردم، وسط، کلمه، اللّه و گل لاله است.

تمرین ۳: هدف این فعالیت مهارت جمله سازی با کامل کردن جاهای خالی می باشد.
مانند: سعید با مدادش می نویسد.
رنگ سفید پرچم نشانهٔ صلح و دوستی است.

رنگ پرچم کشورها با هم فرق دارد.

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت مهارت انشانویسی توصیفی دربارهٔ پرچم ایران است.

صفحۀ دوم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف تمرین تقویت مهارت املا نویسی و جمله سازی با استفاده از مرتب کردن جملات درهم ریخته می باشد. مانند: رنگ سفید پرچم نشانهٔ صلح و دوستی است.
آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید.

تمرین ۳: هدف تمرین، تقویت واژه سازی با استفاده از ی نسبت می باشد. مانند:
به کسی که اهل تبریز است، تبریزی می گویند.
خراسانی یعنی کسی که اهل خراسان است.
به لباسی که از جنس پشم باشد، پشمی می گویند.

تمرین ۴: هدف از تمرین، تقویت حس هنردوستی و شناخت پرچم و جایگاه رنگ های آن و نوشتن مفهوم هر یک از رنگ های آن است

صفحۀ سوم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف، تقویت مهارت خواندن، املانویسی و دقت برای پیدا کردن واژه های خواسته شده از درس های گذشته با نشانه های مشخصی می باشد.

تمرین ۳: هدف این تمرین، تقویت مهارت جمله نویسی با استفاده از کلمه های هم نویسه می باشد.
مانند:
سیر: احمد با خوردن غذای خود، سیر شد.
سیر: خوردن سیر فایده های زیادی دارد.

تمرین ۴: هدف این فعالیت تقویت مهارت انشانویسی و نگارش با استفاده از موضوع گم شدن کیف و نوشتن آگهی برای پیدا شدن آن است.

صفحۀ چهارم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: تقویت مهارت خواندن و املانویسی با استفاده از جمله هایی از متن درس می باشد که از پدر امین نقل شده است.
مانند: پدر امین گفت: پرچم نشانهٔ آزادی و سربلندی یک کشور است

تمرین ۲: تقویت مهارت خواندن و املانویسی با پیدا کردن کلمه هایی که حروف سه نقطه ای دارند؛ مانند: قشنگ و پرچم

تمرین ۳: تقویت مهارت جمله نویسی با استفاده از کلمه های (باد، خیر، بار، شیر) و قرار دادن آنها در جای مناسب در جمله می باشد.

لازم به ذکر است که از معانی مختلف هر یک از کلمه ها می توان استفاده کرد.
مانند: باد شدیدی وزید.
او هر بار دیر به مدرسه می آید.
ما باید کارهای خیر انجام دهیم.
بار ماشین خیلی سنگین بود.

شیر سلطان جنگل است.

تمرین ۴: هدف این تمرین تقویت مهارت انشانویسی خلاق و بسط و گسترش متن می باشد.

صفحۀ پنجم درس چهارده نوشتاری دوم ابتدایی:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ صفحهٔ پنجم.

تمرین ۲: هدف تقویت مهارت حل جدول و افزایش اطلاعات عمومی دانش آموزان می باشد.

پاسخ جدول:
۱ صلح ۲ حفظ ۳ دفاع ۴ لاله ۵ شهیدان ۶ افتخار


برای رفتن به درس قبل   و  درس بعد   و   ازمون    اینجا کلیک کنید